usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska Kraków

Kogo dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska ?

Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska, obowiązek ten dotyczy wprowadzania gazów i pyłów do powietrza (w tym również pochodzących z używanych pojazdów oraz źródeł ogrzewania), składowania odpadów, a także wydanych uprawnień do emisji na zasadach określonych w ustawie systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Podmioty korzystające ze środowiska ustalają we własnym zakresie wysokość należnych opłat za korzystanie ze środowiska za właściwy okres sprawozdawczy.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo ochrony środowiska, podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

a) przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 994 i 1641), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

b) jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

c) osoba fizyczna niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Rozliczeniem opłaty za korzystanie ze środowiska powinni zainteresować się przedsiębiorcy, których działalność powoduje emisje, w tym również przedsiębiorcy z Krakowa.

 

W jakim terminie należy uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska ?

OPŁATY WNOSZONE SĄ ZA ROK KALENDARZOWY NA RACHUNEK WŁAŚCIWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO DO 31 MARCA ROKU NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM.

Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

W przypadku przedsiębiorców z Krakowa, co do zasady, opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W jakim terminie złożyć sprawozdanie dotyczące korzystania ze środowiska ?

RAZ W ROKU DO 31 MARCA PODMIOTY KORZYSTAJĄCE ZE ŚRODOWISKA PRZEDKŁADAJĄ MARSZAŁKOM WOJEWÓDZTW WYKAZY ZA ROK POPRZEDNI ZAWIERAJĄCE INFORMACJE I DANE O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYSOKOŚCI NALEŻNYCH Z TEGO TYTUŁU OPŁAT (TZW. SPRAWOZDANIE ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA).
PODMIOTY KORZYSTAJĄCE ZE ŚRODOWISKA, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POWODUJE EMISJE, MAJĄ OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA I WPROWADZANIA DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (KOBIZE) RAPORTU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O WIELKOŚCIACH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI ORAZ PARAMETRACH Z NIMI ZWIĄZANYCH, W TERMINIE DO KOŃCA LUTEGO KAŻDEGO ROKU ZA ROK POPRZEDNI.

Co grozi za niezłożenie sprawozdania o korzystaniu za środowiska ?

Sankcje dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska regulują przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, z której wynika, że:

  1. W przypadku niezłożenia corocznego wykazu, marszałek województwa wyliczy opłatę na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
  2. Jeśli dane w złożonym wykazie budzą zastrzeżenia, marszałek ustali kwotę opłaty, którą należy zapłacić w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą ze złożonego wykazu,
  3. Dodatkowo może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna za przekroczenia określonych w pozwoleniach wartości dopuszczalnych w zakresie korzystania ze środowiska oraz naruszenie warunków decyzji, w tym także za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska.

W przypadku braku posiadania wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zapłacisz dodatkowo opłatę podwyższoną o 500%. Nieuzyskanie pozwolenia może więc prowadzić do znacznego obciążenia finansowego dla przedsiębiorcy.

Zobowiązania z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności konkretnej opłaty.

Aby uniknąć lub zminimalizować sankcje związane z niedopełnieniem obowiązków dotyczących opłat środowiskowych należy przede wszystkim wystąpić do odpowiedniego organu i dopełnić wszelkich zaległych formalności, w tym złożyć zaległe sprawozdania.

Odpowiednia kontrola i dbałość o przestrzeganie obowiązków pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji zarówno finansowych, jak i administracyjnych.
Aby dowiedzieć się więcej o możliwości odstąpienia od wymierzenia kary- PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

Jakie są stawki opłat za korzystanie ze środowiska

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska ustalane są każdorazowo z wyprzedzeniem na dany rok.

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok:

Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy roczna wysokość opłaty dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, także nie przedkłada się marszałkom województw wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

Podmioty korzystające ze środowiska ustalają wysokość opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na podstawie wielkości rocznych rzeczywistych emisji określonych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE).

Opłaty za korzystanie ze środowiska - nasza oferta dla klientów z Krakowa

Biuro Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS jest firmą, która oferuje przedsiębiorstwom profesjonalne usługi w zakresie ochrony środowiska. Pomoc oferowana przez biuro obejmuje m.in. przygotowanie wymaganych sprawozdań i ich złożenie, doradztwo w sprawie opłat środowiskowych oraz doradztwo, wsparcie w przygotowywaniu wymaganej dokumentacji, pomoc w analizie wpływu działalności na środowisko oraz opracowywanie sprawozdań dotyczących rozliczeń opłat.

Nasze usługi są ukierunkowane na efektywne oraz rzetelne rozwiązywanie problemów związanych z obowiązkami dotyczącymi korzystania ze środowiska. Oferujemy również przeprowadzenie procesu uzyskania niezbędnych pozwoleń, a także kompleksową obsługę przedsiębiorstwa.

Oferujemy:

  • Obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
  • Przygotowywanie corocznych wykazów z zakresu korzystania ze środowiska,
  • Rejestrację w KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (KOBiZE),
  • Przygotowywanie corocznych sprawozdań do KOBiZE,
  • Opracowywanie zgłoszeń z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  • Opracowywanie wniosków o wydanie pozwolenia z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  • Kompleksową obsługę przedsiębiorstwa.
Współpraca z Biurem Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS może przynieść przedsiębiorstwom szereg korzyści. Po pierwsze, zapobiega to błędom w rozliczeniach opłat za korzystanie ze środowiska, które mogą prowadzić do nieprawidłowości i sankcji nałożonych przez odpowiednie organy kontrolne. Po drugie, biuro jest w stanie dostarczyć przedsiębiorcom rzetelnych informacji dotyczących ochrony środowiska oraz aktualnych przepisów prawnych, co pozwala firmom na lepsze zrozumienie ich obowiązków w tym zakresie.

 

SOZOS oferuje też takie usługi jak obliczanie wysokości opłaty produktowej, czy recyklingowej.
 

Zapraszamy do współpracy klientów z całego województwa Małopolskiego, w tym również z Krakowa.