usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Czym jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Jeśli prowadzisz działalność, która może powodować emisję zanieczyszczeń, może wymagać ona także posiadania odpowiednich pozwoleń. W Polsce emisja zanieczyszczeń jest regulowana przez prawo, a konkretnie przez ustawę Prawo ochrony środowiska (lub Prawo wodne w przypadku pozwolenia wodnoprawnego) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

Pozwolenie umożliwia wprowadzanie energii i substancji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Konieczność uzyskania pozwolenia zachodzi w sytuacji, gdy korzystanie z zasobów środowiska wykracza poza normalne ramy i wiąże się z takim rodzajem bądź skalą działalności, które oddziałują na otoczenie poprzez emisję zanieczyszczeń w sposób szczególny.

Pozwolenie emisyjne jest wymagane dla eksploatacji instalacji, która powoduje:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • wytwarzanie odpadów.
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów musisz uzyskać jeśli w związku z eksploatacją instalacji powstają odpady o masie:
 
 • powyżej 1 Mg (1 tony) rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
 • powyżej 5 000 Mg (5 000 ton) rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest na wniosek prowadzącego instalację (wytwórcy odpadów).
 

Pozwolenie emisyjne jest wydawane w formie decyzji administracyjnej na czas określony, jednak nie dłużej niż przez 10 lat.

Pozwolenie emisyjne może wydać:

 • starosta lub prezydent miasta,
 • marszałek województwa,
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Szczególnym rodzajem pozwolenia emisyjnego jest pozwolenie zintegrowane. W tym przypadku w jednej decyzji ustala się warunki dokonywania rodzajów emisji, pozwolenie wodnoprawne na pobór wody oraz inne sposoby zanieczyszczania środowiska lub korzystania z jego zasobów. 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów - istotne zagadnienia ?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane na wniosek prowadzącego instalację.

Prowadzącym instalację jest podmiot, który ma do niej tytuł prawny i ją eksploatuje zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

Instalacja jest to:

 • stacjonarne urządzenie techniczne (np. komora lakiernicza, urządzenie do odsysania oleju, przesiewacz) lub
 • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie (np. linia produkcyjna), do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu lub
 • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami (np. droga, budowle ziemne hydrotechniczne),

których eksploatacja może spowodować emisję.

Emisją jest zaś wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

 • substancji lub
 • energii, takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne

Co grozi za brak pozwolenia na wytwarzanie odpadów ?

Kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, albo nie wniósł wymaganego zabezpieczenia podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.

Ponadto, w razie wprowadzania przez podmiot korzystający ze środowiska substancji lub energii do środowiska bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.

Brak pozwolenia na wytwarzanie odpadów może skutkować również konsekwencjami karnymi dla przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 351 ustawy Prawo ochrony środowiska, podmiot, który eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, albo nie wniósł wymaganego zabezpieczenia podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.

Najbardziej namacalnym wyrazem przekroczenia prawa przez przedsiębiorcę jest wstrzymanie eksploatacji posiadanej instalacji za brak pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów - to oferujemy

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest jednym z kluczowych elementów prowadzenia działalności gospodarczej w branży przemysłowej, budowlanej czy usługowej. W celu zabezpieczenia swoich interesów, każde przedsiębiorstwo produkujące odpady musi przestrzegać szeregu wymogów prawnych. SOZOS oferuje swoje usługi w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń, a także świadczy wsparcie na każdym etapie tego procesu.
Nasze usługi są ukierunkowane na efektywne oraz rzetelne rozwiązywanie problemów związanych z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Oferujemy konsultacje dotyczące obowiązku uzyskania pozwolenia, przeprowadzenie pełnego procesu uzyskania pozwolenia, a także kompleksową obsługę przedsiębiorstwa.Oferujemy:
 • Doradztwo w zakresie planowanej inwestycji,
 • Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • Prowadzenie ewidencji odpadów,
 • Przygotowywanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • Przeprowadzenie pełnej procedury zmierzającej do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • Kompleksowa obsługę przedsiębiorstwa.

Współpraca z biurem pozwala nie tylko na szybsze uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, ale również na prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z oczekiwaniami społecznymi oraz potrzebami środowiska.