usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska

Pomocne informacje

Tutaj dowiesz się o podstawowych zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska istotnych dla każdego przedsiębiorcy

Woda oraz ścieki

Jednym z najważniejszych zagadnień dla przedsiębiorcy jest ustalenie, czy w ramach prowadzonej działalności nie jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Zagadnienie to jest regulowane przez ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
Zgodnie z zapisami tej ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane między innymi na:

 1. usługi wodne;
 2. szczególne korzystanie z wód;
 3. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 4. rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 5. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 6. wykonanie urządzeń wodnych;
 7. regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
 8. zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
 9. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 10. prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Niezwykle istotnym pojęciem w kontekście omawianej regulacji jest szczególne korzystanie z wód, a więc korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące:

 1. odwadnianie gruntów i upraw;
 2. użytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach;
 3. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1;
 4. wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;
 5. rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
 6. wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu;
 7. przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
 8. wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
 9. chów ryb w sadzach;
 10. zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb;
 11. korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę;
 12. korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
 13. rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę;
 14. chów lub hodowlę ryb oraz innych organizmów wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych na te cele.

Powietrze

Prowadzenie działalności gospodarczej nieuchronnie wiąże się z powstawaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Wskazać należy, że o emisji zaczynamy mówić już podczas wykorzystywania pojazdów w ramach przedsiębiorstwa
W ramach prowadzonej działalności warto zatem zweryfikować:

 1. Czy jesteś objęty obowiązkiem ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska,
 2. Czy musisz uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 3. Czy konieczne jest zgłoszenie eksploatacji prowadzonej przez ciebie instalacji,
 4. Czy jesteś objęty obowiązkiem prowadzenia pomiarów emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza,
 5. Czy realizujesz obowiązek prowadzenia ewidencji rodzaju i wielkości korzystania ze środowiska (w tym przypadku emisji substancji do powietrza).

W przeciwieństwie do pozostałych regulacji z zakresu ochrony środowiska, obowiązek uzyskania decyzji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub dokonania odpowiedniego zgłoszenia, nie został uregulowany w ustawie, lecz w aktach wykonawczych do ustawy. Katalog przypadków, kiedy wymagane jest pozwoleniu lub zgłoszenie jest stosunkowo szeroki, przez co każdy indywidualny przypadek wymaga dokładnej weryfikacji.

Odpady

Zagadnienie związane z gospodarowanie odpadami w ramach prowadzonej działalności, zostało uregulowane dwiema ustawami.
Pierwsza z nich to ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zawarto w niej informacje dotyczące obowiązków w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów. Podmiot chcący prowadzić działalność w tym zakresie zobowiązany jest uprzednio do uzyskania zezwolenia odpowiednio na zbieranie odpadów lub na przetwarzanie odpadów.
Drugą z ustaw jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W ustawie tej objęto wytwórców odpadów obowiązkiem uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, w sytuacji, kiedy przedsiębiorca wytwarza rocznie:

 • powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub
 • powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

W temacie odpadów, wspominana wcześniej ustawa o odpadach reguluje również zagadnienia związane ze sposobem magazynowania odpadów oraz maksymalnym czasem ich magazynowania, sposobem przekazywania odpadów, realizacją obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz wiele innych.

Sprawozdania

Obowiązki z zakresu ochrony środowiska, to nie tylko kwestia uzyskania decyzji administracyjnych, ale również obowiązek składania różnego rodzaju sprawozdań, dochowujący przy tym wymaganych terminów.
Poniżej przedstawiono najważniejsze daty dotyczące obowiązku sprawozdawczego:

 1. 28 luty – złożenie sprawozdania do KOBiZE
 2. 15 marzec – złożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
 3. 15 marzec – złożenie sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi
 4. 31 marzec – złożenie sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska
 5. 31 marzec – zapłata należnych opłat produktowych
 6. 15 dzień miesiąca następującego po właściwym kwartalne – termin na złożenie informacji o należnej opłacie recyklingowej oraz jej uiszczenie
Zarządzenie pokontrolne wioś