usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska

Decyzja środowiskowa

Czym jest decyzja środowiskowa ?

Decyzja środowiskowa  (lub decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) określa ramy, w których możesz wykonać inwestycję (przedsięwzięcie), tak aby jak najmniej pogorszyć stan środowiska. 

Wykaz przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcia dzielą się na takie, które mogą:

 • zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (dla których opracować należy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko),
 • potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (dla których opracować należy kartę informacyjną przedsięwzięcia).

Urząd obowiązkowo przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, urząd do którego złożysz wniosek (wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia) zdecyduje, czy przeprowadzi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Jeśli urząd będzie przeprowadzał ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko to musisz przygotować i złożyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Raport wykonać może osoba, która ma wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wymagane zgodnie z art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

 • regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
 • starosta,
 • dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,
 • wójt, burmistrz, prezydent miasta.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie ma z góry ustalonego terminu ważności.
 
Termin obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, został pośrednio uregulowany przez ustawodawcę, który wskazał, że złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia (które powinny zostać poprzedzone DUŚ) następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 
 
Warto podkreślić, że termin ten może zostać wydłużony do 10 lat.

Kiedy decyzja środowiskowa jest wymagana ?

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

 1. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88);
 2. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku;
 5. koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla – udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;
 6. decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;
 7. decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;
 8. decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze;
 9. pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
 10. decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1912 oraz z 2022 r. poz. 32);
 11. decyzji o zmianie lasu na użytek rolny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672);
 12. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176);
 13. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 oraz z 2022 r. poz. 727);
 14. decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2008);
 15. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1079);
 16. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
 17. decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (z. U. z 2021 r. poz. 777, 784 i 2333), o ile jest to wymagane;
 18. decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1972);
 19. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 20. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
 21. zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe;
 22. decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970, z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898 oraz z 2022 r. poz. 655);
 23. zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 24. decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 25. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.

Sankcje towarzyszące decyzji środowiskowej

Co do zasady, bez wymaganej decyzji środowiskowej nie jest możliwe, aby organ administracji wydał inną decyzję, który powinna zostać poprzedzona wydanie decyzji środowiskowej.

Ponadto, ustawodawca szczegółowo usankcjonował przypadku naruszenia  obowiązującej decyzji środowiskowej.

W przypadku naruszenie warunków decyzji środowiskowej (w fazie jej realizacji), decyzja ta może zostać wykonana w drodze egzekucji administracyjnej.

W przypadku stwierdzenia naruszeń warunków posiadanej decyzji środowiskowej przez właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, inwestor może zostać ukarany administracyjną karą pieniężną. Wysokość kary zależy od liczby oraz wagi stwierdzonych naruszeń i może wynosić od 500 zł do 1000000 zł.

Decyzja środowiskowa - to oferujemy

Biuro Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw w zakresie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń. Biuro oferuje szeroką gamę usług, które mają na celu umożliwienie przedsiębiorcom spełnienia wymogów formalno-prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do najważniejszych zadań realizowanych przez firmę SOZOS należy doradztwo środowiskowe oraz pomoc w uzyskaniu decyzji środowiskowej oraz pozwoleń na korzystanie ze środowiska.

Nasze usługi są ukierunkowane na efektywne oraz rzetelne rozwiązywanie problemów związanych z obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowej. Oferujemy konsultacje dotyczące obowiązku uzyskania decyzji, przeprowadzenie pełnego procesu uzyskania decyzji, a także kompleksową obsługę przedsiębiorstwa.

Oferujemy:

 • Doradztwo w zakresie planowanej inwestycji,
 • Opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • Przygotowywanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • Przygotowywanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • Przeprowadzenie pełnej procedury zmierzającej do uzyskania decyzji środowiskowej,
 • Kompleksowa obsługę przedsiębiorstwa.

Uzyskanie decyzji środowiskowej może być skomplikowanym i czasochłonnym procesem, ponieważ wymaga zgromadzenia wielu dokumentów oraz przeprowadzenia różnorodnych analiz i ocen. W tym kontekście pomoc Biura Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS jest nieoceniona, gdyż firma dysponuje odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, które pozwalają na sprawne pokonanie wszelkich przeszkód administracyjnych.

Biuro Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS wspiera przedsiębiorców także w zakresie sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko, opracowywania rozwiązań zgodnych z wymaganiami prawa ochrony środowiska oraz prowadzenia analiz związanych z oddziaływaniem inwestycji na środowisko. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi specjalistów, firma może zapewnić swoim klientom wszechstronne porady oraz pomoże im zrozumieć konieczność stosowania się do wymogów prawnych.