usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska

Pozwolenie wodnoprawne

Czym jest pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna z zakresu pozwoleń emisyjnych który reguluje korzystanie z wód przez przedsiębiorców oraz nakłada na nich obowiązki związane z ochroną środowiska. Jest wydawane przez właściwe miejscowo organy Wód Polskich. Pozwolenie to jest wymagane m.in. przy pobieraniu wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzaniu ścieków do wód lub gruntów, czy budowie urządzeń mogących oddziaływać na gospodarkę wodną.

Zagadnienia związane z pozwoleniem wodnoprawnym zostały uregulowane w ustawie Prawo wodne.Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się operat wodnoprawny, który powinien zawierać informacje niezbędne do wydania danego pozwolenia wodnoprawnego.W określonych przypadkach dołącza się również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane na czas określony, jednak nie dłużej niż na 30 lat.Wniosek składa się w siedzibie właściwego organu Wód Polskich, którym może być:
 • dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich,
 • dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.
Jeżeli nie jesteś pewien, czy planowana inwestycja wymaga pozwolenia wodnoprawnego, skontaktuj się z organem Wód Polskich właściwym w sprawie wydania pozwolenia.
Przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego możesz złożyć wniosek o wydanie przyrzeczenia jego wydania. Taka promesa wydawana jest na co najmniej rok. W okresie jej ważności, jednostka Wód Polskich nie może odmówić ci wydania pozwolenia wodnoprawnego ani udzielić takiego pozwolenia innemu zakładowi.

Kiedy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane ?

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane między innymi na:

 • usługi wodne polegające na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorstwom możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres: powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód,
 • szczególne korzystanie z wód, np. odwadnianie gruntów i upraw, nawadnianie gruntów lub upraw. Przy czym będzie to korzystanie wykraczające poza zakres korzystania zwykłego i powszechnego – jednocześnie niemieszczące się w katalogu czynności kwalifikowanych jako usługi wodne,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych (np. rzek, strumieni, potoków),
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód,
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.
Pełny zakres przypadków, w których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, reguluje ww. ustawa Prawo wodne.

Co grozi za brak pozwolenia wodnoprawnego ?

Działanie bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Warto więc zadbać o uzyskanie odpowiednich zgód oraz regularnie kontrolować stan przepisów prawnych, aby uniknąć niepotrzebnych problemów zarówno dla środowiska, jak i dla swojego przedsiębiorstwa.
 

Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że twój zakład działa bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, to możesz otrzymać decyzję o zakazie korzystania z wód. Taka decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Korzystanie z wód lub wykonanie urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego naraża cię także na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Ponadto, w przypadku korzystania z usług wodnych polegających na:

 • poborze wód podziemnych lub wód powierzchniowych,
 • wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi

– bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, naliczana jest opłata podwyższona w wysokości 500% opłaty zmiennej.

Pozwolenia wodnoprawne - to oferujemy

Biuro Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS oferuje wsparcie na każdym etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Eksperci z biura pomagają przedsiębiorcom w przygotowaniu wymaganej dokumentacji, takiej jak operat wodnoprawny czy analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto udzielają porad i konsultacji dotyczących obowiązków wynikających z prawa wodnego, a także reprezentują klienta przed organami administracji państwowej.

Nasze usługi są ukierunkowane na efektywne oraz rzetelne rozwiązywanie problemów związanych z obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Oferujemy konsultacje dotyczące obowiązku uzyskania pozwolenia, przeprowadzenie pełnego procesu uzyskania pozwolenia, a także kompleksową obsługę przedsiębiorstwa.

Oferujemy:

 • Doradztwo w zakresie planowanej inwestycji,
 • Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • Przeprowadzenie niezbędnych badań emitowanych ścieków,
 • Przygotowywanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • Przeprowadzenie pełnej procedury zmierzającej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
 • Kompleksową obsługę przedsiębiorstwa.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie musi być trudne i czasochłonne. Skorzystaj z profesjonalnej pomocy Biura Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS i ciesz się bezpieczeństwem oraz spokojem ducha, wiedząc, że Twoje przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymogi prawne.