usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska

Opłata produktowa Gliwice

Czym jest opłata produktowa i kogo dotyczy?

Opłata produktowa jest obliczana i wpłacana przez przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty oraz produkty w opakowaniach przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu.

Najczęściej spotykanym rodzajem opłaty produktowej jest opłata produktowa za wprowadzanie produktów w opakowaniach. Opłata za wprowadzanie produktów w opakowaniach obejmuje przedsiębiorców wprowadzających na rynek po raz pierwszy produkty już zapakowane lub pakujących te produkty w opakowania nowe lub dodatkowe. 

Opłata produktowa to rodzaj opłaty środowiskowej, która dotyczy przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty lub produkty w opakowaniach, których późniejsze zagospodarowanie jest istotne dla środowiska. Opłata ta ma na celu zmotywowanie sprzedawców, producentów i importerów do wypełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa oraz do właściwego zarządzania odpadami powstającymi w wyniku ich funkcjonowania.

Obowiązek rozliczania opłaty produktowej obejmuje jednak znacznie szerszą grupę przedsiębiorców. Do rozliczenia opłaty produktowej zobligowani są bowiem:
 1. przedsiębiorcy  wprowadzający na rynek krajowy sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 2. przedsiębiorcy  wprowadzający na rynek krajowy baterie i akumulatory,
 3. przedsiębiorcy  wprowadzający na rynek krajowy opony (lub smary),
 4. przedsiębiorcy  wprowadzający na rynek krajowy oleje,
 5. przedsiębiorcy  wprowadzający na rynek różnego rodzaju pojazdy (wówczas wprowadzane są również opony, oleje, akumulatory),
 6. przedsiębiorcy  wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach (więcej o obowiązkach podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach – TUTAJ).
Rozliczeniem opłaty produktowej powinni zainteresować się przedsiębiorcy prowadzący działalność w powyższym zakresie, w tym również przedsiębiorcy z Gliwic.

Opłata produktowa - kiedy należy ją wnieść?

Obowiązek wniesienia opłaty produktowej dotyczy podmiotów, które nie wykonały obowiązku:

 • zapewnienia odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych,
 • osiągnięcia odpowiedniego poziomu odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego bądź elektronicznego,
 • osiągnięcia poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów
 • zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych na terytorium kraju (opony, oleje, smary),
 • zapewnienia sieci zbierania pojazdów, objętych takim obowiązkiem (nie jest to jednak strice opłata produktowa)
Sprawozdania w zakresie opłat produktowych sporządza się i składa wyłącznie przez bazę BDO, w terminie do 15 marca.
W przypadku przedsiębiorców z Gliwic, co do zasady, opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Jak uniknąć opłaty produktowej ?

 

Wniesienie opłaty nie zawsze jest jednak konieczne, ponieważ w poszczególnych ustawach wskazano przypadki, gdzie nie wymaga się uiszczenia opłaty. 

Często jednak możliwość ta jest uzależniona od złożenia wniosku o pomoc de minimis.

Poniżej przedstawiono sytuacje, w których można uniknąć obowiązku zapłaty opłaty produktowej.

I. Produkty w opakowaniach – zwolnienie z opłaty produktowej dotyczy przedsiębiorców, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach do 1000 kg w ciągu roku oraz do 15 marca każdego roku sporządzą sprawozdanie w BDO oraz złoży następujące dokumenty:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 
 2. oświadczenie o pomocy de minimis.

II. Opony pneumatyczne, oleje i smary – zwolnienie z opłaty produktowej występuje jeżeli kwota z naliczenia opłaty produktowej nie przekracza 100 zł.

III. Sprzęt elektryczny i elektroniczny – zwolnienie z opłaty produktowej występuje w dwóch wariantach:

Wariant 1

Wprowadzający sprzęt wprowadza do obrotu:

a) małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg
b) wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg

oraz

 1. złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca sprawozdanie w BDO wraz z:
 2. formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 3. oświadczeniem o pomocy de minimis.

Wariant 2

wprowadzający sprzęt sporządzi marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku sprawozdanie w BDO, gdzie wyliczona wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się.

IV. Baterie i akumulatory – zwolnienie z opłaty produktowej może nastąpić w przypadku, gdy prowadzający baterie i akumulatory spełnia następujące warunki:

  • w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg;
  • w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg

oraz

 1. sporządzi marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku sprawozdanie w BDO wraz z:
 2. formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 3. oświadczeniem o pomocy de minimis.

Opłata produktowa - co grozi za jej nierozliczenie?

Sankcją występującą przy braku rozliczenia opłaty jest najczęściej jej odgórne wyliczenie przez właściwego miejscowo marszałka województwa wraz z należnymi odsetkami.

Ze względu na fakt, że informacje o należnych opłatach zamieszcza się w sprawozdaniu w systemie BDO, istnieje również możliwość nałożenia kary grzywny za niezłożenie sprawozdania w terminie. 

Pomoc przy opłacie produktowej - nasza oferta dla klientów z Gliwic

Biuro Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS to firma specjalizująca się w obszarze opłat środowiskowych. Świadczy usługi dla przedsiębiorstw związane z obliczaniem należnych opłat, składaniem niezbędnych sprawozdań w tym zakresie, a także doradzaniem, celem zmniejszenia kosztów. Współpraca z Biurem SOZOS pomaga firmom w prawidłowym naliczaniu opłat produktowych oraz pozwala uniknąć błędów i konsekwencji prawnych.

W ramach oferowanych usług, pomagamy w zagadnieniach związanych z opłatą produktową. Świadczymy usługi doradcze oraz zapewniamy kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie pozostałych obowiązków dotyczących wprowadzania produktów oraz produktów w opakowaniach na rynek.

Oferujemy:

 • Rejestrację podmiotów w BDO,
 • Pomoc w uzyskaniu decyzji środowiskowej i niezbędnych pozwoleń oraz zezwoleń,
 • Obliczanie należnych opłat produktowych,
 • Przygotowywanie corocznych sprawozdań oraz wniosków o pomoc de minimis,
 • Realizację bieżących obowiązków związanych z wprowadzeniem produktów oraz produktów w opakowaniach,
 • Pomoc w optymalizacji kosztów związanych z obowiązkiem uiszczania opłat produktowych,
 • Kompleksową obsługę przedsiębiorstwa w zakresie obowiązków związanych z wprowadzeniem produktów oraz produktów w opakowaniach, w tym z opłatą produktową.

W ramach usług Biura SOZOS, eksperci dokonują analizy działalności firmy pod kątem opłat produktowych. Na podstawie zgromadzonych danych oraz przepisów prawa, naliczają właściwe opłaty, uwzględniając fakultatywne zwolnienia. Takie działanie pozwala przedsiębiorcom na skupienie się na swojej działalności biznesowej.

Po obliczeniu opłat produktowych oraz złożeniu wymaganego sprawozdania, następuje ich rozliczenie przez właściwe miejscowo urzędy marszałkowskie. Biuro SOZOS dba o terminowe przekazanie opłat oraz o prawidłowe sporządzenie dokumentacji związanej z tym procesem. Ponadto, SOZOS służy pomocą w przypadku ewentualnych kontroli, udzielając wsparcia merytorycznego oraz przygotowując niezbędne dokumenty.

Zapraszamy do współpracy klientów z całego Śląska, w tym także z Gliwic.