usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów Częstochowa

Kogo dotyczy obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów ?

Zezwolenie na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów zostało uregulowane w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W ustawie tej przyjęto zasadę, że działalność polegająca na:

• zbieraniu odpadów, co zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 (ustawy o odpadach) obejmuje:

– gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsca przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów,

– tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów;

• przetwarzaniu odpadów, co zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 (ustawy o odpadach) obejmuje:

– procesy odzysku, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk,

– procesy unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające unieszkodliwianie.

Uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów bądź zezwolenia na zbieranie odpadów powinni zainteresować się przedsiębiorcy prowadzący działalność w powyższym zakresie, w tym również przedsiębiorcy z Częstochowy.

wymaga uzyskania zezwolenia będącego decyzją administracyjną wydawaną przez właściwy organ: marszałka województwa, starostę lub RDOŚ.
W świetle obecnych przepisów, wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach).

Ważną zasadą dotyczącą zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest brak możliwości przeniesienia decyzji na inny podmiot.

„Zezwolenie na zbieranie odpadów ma charakter publicznoprawnego podmiotowego (osobistego) uprawnienia, a jego przeniesienie na inny podmiot nie zostało dopuszczone przez obowiązujące przepisy. Jest to akt publicznoprawny, którego zakres przedmiotowy obejmuje udzielenie uprawnień publicznoprawnych, regulowanych przepisami materialnego prawa administracyjnego, jak i publicznego prawa gospodarczego, mającymi na celu ochronę interesu publicznego. Dlatego też przesłanka ochrony interesu publicznego, a więc także ochrony środowiska, jest podstawą zasady nieprzenoszalności (sukcesji) uprawnień wynikających z zezwolenia” (Wyrok NSA z 12.01.2018 r., II OSK 789/16, CBOSA.)

Kto wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów oraz ile ono kosztuje?

Zezwolenie na prowadzenie przetwarzania odpadów wydaje Marszałek województwa:

• dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

• dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

• dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE PRZETWARZANIA ODPADÓW WYDAJE regionalny dyrektor ochrony środowiska – na terenach zamkniętych.
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE PRZETWARZANIA ODPADÓW WYDAJE starosta (prezydent miasta w miastach na prawach powiatu) – w pozostałych przypadkach.

Jeżeli co najmniej jedno z ww. przedsięwzięć należy do kompetencji marszałka, organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest marszałek województwa w odniesieniu do wszystkich takich przedsięwzięć, nawet gdyby w odniesieniu do niektórych z nich właściwy byłby starosta.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane w drodze decyzji, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 
Koszt wydania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wynosi 616 zł (jest to wysokość opłaty skarbowej)
Przetwarzanie odpadów stało się kluczowym zagadnieniem we współczesnej gospodarce, mającym na celu ochronę środowiska oraz zagospodarowanie surowców. Przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność związaną z gospodarką odpadami, muszą w Polsce uzyskać zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Otrzymanie takiego pozwolenia jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym, jednak istnieją biura, które pomagają w jego realizacji. Jednym z nich jest Biuro Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS, które oferuje kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania wymaganych zezwoleń.

Co grozi za brak zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów?

Prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów bez wymaganego zezwolenia jest niezgodne z prawem i grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi, a nawet wstrzymaniem prowadzonej działalności. Ważne jest jednak również podkreślenie wpływu takiej działalności na środowisko przyrodnicze oraz bezpieczeństwo ludzi. Dlatego, aby zapewnić prawidłową gospodarkę odpadami, niezbędne jest działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sankcje dotyczące zbierania lub przetwarzania regulują przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z której wynika, że:
  1. Za za zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia – należy się administracyjna kara pieniężna w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.
Aby dowiedzieć się więcej o możliwości odstąpienia od wymierzenia kary- PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

Zezwolenie na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów - nasza oferta dla klientów z Częstochowy

W ramach oferowanych usług, świadczymy pomoc w przygotowaniu wniosków na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów. Ponadto przeprowadzamy pełny proces uzyskania zezwolenia w imieniu klienta (wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach), a także świadczymy usługi kompleksowej obsługi przedsiębiorstwa po uzyskaniu zezwolenia.

Oferujemy:

  • Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
  • Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • Przygotowywanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • Przeprowadzenie pełnej procedury zmierzającej do uzyskania zezwolenia,
  • Kompleksowa obsługa przedsiębiorstwa.

Korzystając z usług Biura Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS, przedsiębiorcy mogą być pewni, że proces uzyskiwania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów zostanie przeprowadzony sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Profesjonalne doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie sprawy pozwala na uniknięcie błędów i nieporozumień, które mogłyby opóźnić uzyskanie wymaganych zezwoleń czy nawet doprowadzić do ich nieotrzymania. Ponadto, współpraca z biurem SOZOS pozwala na oszczędzenie cennego czasu oraz skupienie się na innych, kluczowych aspektach prowadzonej działalności.

Zapraszamy do współpracy klientów z całego Śląska, w tym także z Częstochowy.