usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska

Zgłoszenie emisji zanieczyszczeń

Czym jest zgłoszenie emisji zanieczyszczeń ?

Jeden z istotnych elementów prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w branżach związanych z użytkowaniem urządzeń mogących powodować emisję do powietrza, jest dokonanie zgłoszenia instalacji z powodu emisji zanieczyszczeń. Może wymagać ona także posiadania odpowiednich pozwoleń.

Pozwolenie umożliwia wprowadzanie energii i substancji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Konieczność uzyskania pozwolenia zachodzi w sytuacji, gdy korzystanie z zasobów środowiska wykracza poza normalne ramy i wiąże się z takim rodzajem bądź skalą działalności, które oddziałują na otoczenie poprzez emisję zanieczyszczeń w sposób szczególny.

Pozwolenie emisyjne jest wymagane dla eksploatacji instalacji, która powoduje:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (zapraszamy tutaj),
 • wytwarzanie odpadów.

Są jednak takie przypadki, kiedy wprowadzanie substancji z instalacji do powietrza nie wymaga pozwolenia. Niektóre instalacje niewymagające pozwolenia wymagają natomiast zgłoszenia.

Instalację nową zbudowaną lub zmienioną w sposób istotny zgłoś na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia jej eksploatacji.

Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już eksploatowana, musisz zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Organ ochrony środowiska może wydać ci decyzję o sprzeciwie.

Sprzeciw wnoszony jest w drodze decyzji jeżeli eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska, a także jeżeli:

 • nie wykonano wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko
 • nie zastosowano odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji.

Jeśli zgłoszenie dotyczy źródła spalania paliw o mocy cieplnej co najmniej 1 MW, ale mniej niż 50 MW, która została określona uwzględniając trzecią zasadę łączenia zgodnie z art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., organ właściwy w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia, informuje o przyjęciu zgłoszenia w formie pisemnej osobę prowadzącą instalację.

W ramach postępowania organ ustala wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej instalacji, w szczególności warunki i wielkości emisji.

Kiedy zgłoszenie emisji zanieczyszczeń jest wymagane ?

Po pierwsze, należy ustalić, czy nasza instalacja nie wymaga pozwolenia. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, w jakich sytuacjach pozwolenie to nie jest wymagane.

Jeżeli instalacja nie wymaga pozwolenia, należy zweryfikować, czy wymaga ona zgłoszenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Instalacje, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymaga zgłoszenia to np.:

1) instalacje energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW;

2) instalacje innych niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;

3) instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – o wydajności do 30 Mg na godzinę;

4) instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – w ilości do 50 Mg;

5) instalacje do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630 i 1501);

6) instalacje stosowanych w gastronomii – przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę;

7) instalacje do oczyszczania ścieków;

8) instalacje bezodpływowych kanalizacji lokalnej;

10) garaże;

11) instalacje inne niż wymienione w § 2 ust. 4 pkt 1-10 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,

b) żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

 

Co grozi za brak zgłoszenia emisji zanieczyszczeń ?

W Polsce wszystkie podmioty korzystające ze środowiska, które eksploatują instalacje mogące generować emisje zanieczyszczeń, muszą dbać o ich formalno-prawne uregulowanie oraz przestrzeganie określonych przepisów. W przypadku braku zgłoszenia lub niezgodnej eksploatacji instalacji, podmioty te narażają się na kary finansowe oraz potencjalne wstrzymanie użytkowania danego obiektu. Brak zgłoszenia lub eksploatacja niezgodna ze złożoną informacją skutkuje nałożeniem kary grzywny.

Kto, będąc obowiązany do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny.

Ponadto, w przypadku :

 • naruszania przez podmiot korzystający ze środowiska warunków decyzji określającej wymagania dotyczące funkcjonowania instalacji wymagającej zgłoszenia,
 • niezgłoszenia instalacji przez podmiot korzystający ze środowiska lub eksploatacji instalacji niezgodnie z informacją zawartą w zgłoszeniu,

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może wstrzymać, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji.

Zgłoszenie emisji zanieczyszczeń - to oferujemy

Biuro Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS to firma specjalizująca się w obszarze zarządzania środowiskowego oraz procesów związanych z legalizacją oraz formalnym uregulowaniem działań związanych z emisją substancji do środowiska. Celem biura jest wsparcie klientów w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska oraz dostosowanie działalności gospodarczej do obowiązujących wymogów. SOZOS oferuje kompleksowe usługi z zakresu prowadzenia inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń, opracowywania dokumentacji oraz zgłaszania emisji zanieczyszczeń do odpowiednich instytucji.

Nasze usługi są ukierunkowane na efektywne oraz rzetelne rozwiązywanie problemów związanych z obowiązkiem dokonania zgłoszenia z tytułu emisji zanieczyszczeń. Oferujemy konsultacje dotyczące obowiązku dokonania zgłoszenia, przeprowadzenie pełnego procesu dokonania zgłoszenia, a także kompleksową obsługę przedsiębiorstwa.

Oferujemy:

 • Doradztwo w zakresie planowanej inwestycji,
 • Opracowanie zgłoszenia z tytułu emisji zanieczyszczeń,
 • Prowadzenie rejestru BDO,
 • Przeprowadzenie niezbędnych badań emitowanych zanieczyszczeń,
 • Przygotowywanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • Przeprowadzenie pełnej procedury, której celem jest dokonanie zgłoszenia z tytułu emisji zanieczyszczeń,
 • Wyliczenie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • Kompleksową obsługę przedsiębiorstwa.

Współpraca z Biurem Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS gwarantuje profesjonalne i kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania środowiskowego oraz zgłaszania emisji zanieczyszczeń. Dzięki współpracy z takimi specjalistami, przedsiębiorcy mogą skupić się na prowadzeniu działalności gospodarczej, mając pewność, że kwestie związane z ochroną środowiska zostaną należycie załatwione.