usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Kategorie
Kontrola WIOŚ Opłata środowiskowa Pozwolenie na emisję

Opłata środowiskowa 2024 r. – Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska

Czym jest o sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska ?

Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska lub też po prostu sprawozdanie środowiskowe, to dokument wymagany od przedsiębiorców oraz pozostałych podmiotów, w tym też czasem osób fizycznych, korzystających ze środowiska. Jego celem jest monitorowanie i raportowanie aktywności związanych z emisją generowaną do środowiska.

Sprawozdania weryfikowane są przez organy administracji państwowej oraz są wykorzystywane do sprawdzenia, czy dany podmiot działa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Czego dotyczy sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska ?

W sprawozdaniu o korzystaniu ze środowiska przedkładasz informacje o rodzaju i wielkości emisji, a także o wiążącej się z daną emisją opłacie.

Co do zasady, za korzystanie ze środowiska pobiera się opłatę środowiskową. Twoja działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na przykład:
  • z kotłowni
  • z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, wędzenie
  • ze spalania paliw w silnikach spalinowych (np. samochodach, narzędziach, maszynach)
  • z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw lub małe zbiorniki do 5000 l )
  • z chowu lub hodowli drobiu
 • emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień
 • składowanie odpadów.

Kto musi złożyć sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska ?

W przypadku przedsiębiorców, sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska musi złożyć każdy, kogo działalność powoduje emisję do środowiska.

Przykłady podmiotów, które muszą złożyć sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska, obejmują:

 • Podmioty, które wykorzystują samochody lub inne pojazdy spalinowe,
 • Podmioty, które spawają,
 • Podmioty, które używają podkładów malarskich, farb bądź lakierów,
 • Podmioty, które używają zmywaczy bądź rozpuszczalników,
 • Stacje benzynowe,
 • Użytkownicy zbiorników na paliwo do 5000 l,
 • Użytkownicy kotłów na paliwo stałe (np. węgiel lub pelet), olej opałowy bądź gaz,
 • Podmioty, które wykorzystują wózki widłowe zasilane gazem,
 • Podmioty, które wykorzystują narzędzia spalinowe np. piły, agregaty itd.

Nie musisz składać sprawozdania, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

Do kogo należy złożyć sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska?

Złóż wykaz i zapłać należne opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Kiedy należy złożyć sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska ?

Sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska składa się do 31 marca  za poprzedni rok kalendarzowy.

W tym terminie należy również zapłacić opłatę środowiskową.

Ile kosztuje sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska ?

Za przyjęcie wykazu informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat nie pobiera się opłaty.

Nie musisz płacić za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł.

Dodatkowo, nie musisz składać sprawozdania, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

Co grozi za brak sprawozdania o korzystaniu ze środowiska ?

Jeśli nie złożyłeś corocznego wykazu, marszałek województwa wyliczy opłatę na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Jeśli nie posiadasz wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, to zapłacisz dodatkowo opłatę podwyższoną o 500%.

Kategorie
KOBIZE Kontrola WIOŚ Opłata środowiskowa Pozwolenie na emisję

Sprawozdanie do KOBIZE w 2024 r.

Sprawozdanie do KOBiZE

Od 2020 r., zgodnie z polskim prawem, podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do raportowania emisji gazów i pyłów do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji (KOBiZE). Ten obowiązek jest istotnym elementem zarządzania środowiskowego i wpływa na obliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

KOBiZE – co to jest ?

KOBiZE to system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, którego głównym zadaniem jest zbieranie i przetwarzanie danych o emisjach. Informacje te służą do prognozowania i bilansowania emisji na poziomie krajowym. System obejmuje dane dotyczące m.in. podmiotów korzystających ze środowiska, miejsc i urządzeń emitujących substancje, a także środków technicznych ograniczających emisje.

Kto musi złożyć sprawozdanie do KOBiZE ?

Każdy podmiot korzystający ze środowiska i powodujący emisje musi sporządzić i wprowadzić do KOBiZE roczny raport.

W przypadku osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami, realizacja tego obowiązku dotyczy eksploatacji:

 • instalacji wymagającej pozwolenia
 • źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego standardy emisyjne są określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia z uwagi na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.

Gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu dotyczy eksploatacji określonej instalacji , za jego realizację odpowiada prowadzący instalację.

Raport do KOBiZE powinien zawierać szczegółowe informacje o emisjach, urządzeniach, instalacjach oraz środkach technicznych stosowanych do ograniczania emisji.

Kiedy należy złożyć sprawozdanie do KOBiZE ?

Termin składania raportu to koniec lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Nadzór i weryfikacja sprawozdań KOBiZE

Nadzór nad systemem KOBiZE sprawuje Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który analizuje złożone raporty. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych, podmiot korzystający ze środowiska może zostać poproszony o wyjaśnienia lub korektę raportu. Dodatkowo, wojewódzki inspektor ochrony środowiska ma prawo weryfikować rzetelność raportów.

Kary za niezłożenie raportu do KOBiZE

Nieprzedłożenie raportu lub przedstawienie nierzetelnych danych może skutkować nałożeniem kary grzywny. Jest to związane z tym, że raporty KOBiZE stanowią podstawę do ustalania wysokości opłat za korzystanie ze środowiska.

Wnioski

Raporty KOBiZE pełnią kluczową rolę w procesie zarządzania środowiskiem, umożliwiając efektywne monitorowanie i kontrolowanie emisji szkodliwych substancji. Prawidłowe ich sporządzanie i składanie jest nie tylko obowiązkiem prawym, ale też ważnym elementem ochrony środowiska i zdrowia publicznego. W 2024 r., podobnie jak w latach poprzednich, podmioty korzystające ze środowiska będą musiały przestrzegać tych regulacji, by uniknąć sankcji i przyczynić się do ochrony środowiska.