usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Kategorie
Pozwolenie wodnoprawne

Ścieki z myjni samochodowej – obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Wprowadzenie

Myjnie samochodowe odgrywają istotną rolę w utrzymaniu czystości pojazdów, co przekłada się na ich popularność oraz coraz lepszą dostępność. Proces mycia samochodów przyczynia się jednak do powstawania ścieków, które mogą negatywnie wpływać na środowisko. Ważne jest zatem, aby zrozumieć, jakie obowiązki mają właściciele myjni samochodowych z punktu widzenia ochrony środowiska w zakresie ich eksploatacji.

Czym są ścieki z myjni samochodowej ?

Ścieki z myjni samochodowej stanowią mieszaninę różnych substancji chemicznych, które pochodzą z procesów mycia pojazdów. Mogą to być resztki detergentów, oleje, smary oraz osady z samochodów.

Ścieki z myjni samochodowej mogą zawierać wiele szkodliwych substancji, takich jak fosforany, węglowodory i inne zanieczyszczenia, które mogą negatywnie wpływać na jakość wód, a tym samym na środowisko.

Definicja ścieków przemysłowych

Zgodnie z art. 3 pkt 38c ustawy Prawo ochrony środowiska, przez ścieki przemysłowe rozumie się ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Definicję ścieków przemysłowych zawiera również ustawa prawo wodne, gdzie w art. 16 pkt 64 ustawodawca powtórzył definicję zawartą w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Ścieki przemysłowe powstające w wyniku procesów technologicznych prowadzonych z myjni zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, m.in. substancje ropopochodne, substancje powierzchniowo czynne, chlorki itp.

Kiedy konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ?

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w przypadku szczególnego korzystania z wód.

Szczególnym korzystanie z wód jest między innymi wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również w przypadku usług wodnych polegających na wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych.

Czy myjnia samochodowa wymaga pozwolenia wodnoprawnego ?

Pozwolenie wodnoprawne może obejmować:

• wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,

• wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi na zasadach wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Co ważne, ustawa prawo wodne wprowadza szeroki zakres regulacji zabraniających wprowadzania ścieków przemysłowych do wód lub do ziemi

Najczęstszym przypadkiem podstawy uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku myjni jest wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

W związku z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska, myjnia samochodowa powinna uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Co ważne, wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów występuje zarówno w przypadku ich odprowadzania bezpośrednio do systemu kanalizacji przemysłowej, jak i w przypadku gromadzenia ścieków w zbiorniku bezodpływowym, a następnie przekazania ich np. do oczyszczalni ścieków.

Jakie substancje są szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego ?

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego zostały wskazane w w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Są to miedzy innymi:

 • związki fluorowcoorganiczne lub substancje, które mogą tworzyć takie związki w środowisku wodnym
 • związki fosforoorganiczne
 • związki cynoorganiczne
 • substancje, które mają właściwości rakotwórcze, mutagenne lub teratogenne w środowisku wodnym lub przez to środowisko
 • rtęć i jej związki
 • kadm i jego związki
 • trwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne
 • trwałe syntetyczne substancje, które mogą pływać, pozostawać w zawieszeniu lub tonąć i które mogą kolidować z jakimikolwiek sposobami wykorzystania wód powierzchniowych.

Ścieki z myjni samochodowej a decyzja środowiskowa.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku realizacji przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczane są instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

W związku z powyższym, układ podczyszczający, na który składa się separator substancji ropopochodnych oraz osadnik, służący do podczyszczenia ścieków przemysłowych, będzie kwalifikowany jako urządzenie, o którym mowa powyżej i będzie wymagać uzyskania decyzji środowiskowej.

Podczyszczenie ścieków przy mocy separatora oraz osadnika, przeważnie nie pozwala na wyeliminowanie obecności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawartych w ściekach z myjni.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne, do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się m.in. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana.

Na podstawie tego przepisu organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych ma prawo żądać przedstawienia decyzji środowiskowej, a w przypadku jej niedołączenia – uznać złożony wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego za niekompletny.

Jakie dokumenty są niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla myjni samochodowej ?

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego powinniśmy dołączyć miedzy innymi:

 1. operat wodnoprawny
 2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana
 3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane
 4. ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana
 5. wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, dołączyć należy także zgodę właściciela tych urządzeń lub obowiązującą na dzień złożenia wniosku umowę obejmującą zobowiązanie do odbioru tych ścieków zawartą z właścicielem tych urządzeń.

Na jaki okres wydaje się pozwolenie wodnoprawne dotyczące ścieków z myjni samochodowej ?

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydawane jest na 4 lata.

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne dotyczące ścieków z myjni samochodowej ?

Pozwolenia udziela właściwy ze względu ma miejsce korzystania z wód właściwy organ Wód Polskich.

Jaka jest kara za odprowadzanie ścieków z myjni samochodowej bez pozwolenia wodnoprawnego ? 

Kary za nielegalne korzystanie z zasobów wodnych mogą być surowe i obejmować decyzję wstrzymaniu działalności zakładu lub jego części.

Korzystanie z wód lub wykonanie urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego naraża Cię również na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Więcej o tym, jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne – kliknij TUTAJ

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, skontaktuj się z nami.

Kategorie
Pozwolenie na emisję Pozwolenie wodnoprawne

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne

Wstęp

Czym jest pozwolenie wodnoprawne i dlaczego jego uzyskanie jest istotne? Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
W poniższym artykule omówimy ten proces krok po kroku, aby pomóc Ci zrozumieć, jakie formalności trzeba spełnić, aby  działać legalnie.

Co to jest pozwolenie wodnoprawne?

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, czym jest pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna, wydawana przez właściwe miejscowo organy władzy publicznej, która jest niezbędna do przeprowadzenia niektórych inwestycji, które mogą mieć wpływ na stan wód podziemnych lub powierzchniowych. Bez takiego pozwolenia nielegalne jest działanie podmiotu zobowiązanego do jego uzyskania, które obejmuje gospodarkę wodno-ściekową. 

Aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z pozwoleniem wodnoprawnym jest ustawa Praw wodne.

Dlaczego potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego?

Co do zasady, pozwolenie wodnoprawne ma na celu ochronę zasobów wodnych, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód oraz uregulowanie zakresu wykorzystywania z zasobów wodnych. Wprowadza regulacje dotyczące ilości wody, jaką można pobierać, oraz normy dotyczące jej jakości. Bez tego dokumentu, możesz narazić się na poważne konsekwencje prawne.

Gdzie uzyskać pozwolenie wodnoprawne ?

Odpowiedzialnym organem wydającym pozwolenia wodnoprawne jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich bądź dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Aby rozpocząć proces ubiegania się o pozwolenie, musisz złożyć wniosek wraz z załącznikami do jednego z tych podmiotów.

Jakie są rodzaje pozwolenia wodnoprawnego?

Istnieje jeden rodzaj pozwolenia wodnoprawnego, jednakże jego treść jest różna, w zależności od przedmiotu, którego dotyczy wniosek o wydanie takiego pozwolenia. Może to być pozwolenie na pobór wód podziemnych, odprowadzanie ścieków przemysłowych, wprowadzanie ścieków do wód i gleb itp.

Oprócz pozwolenia wodnoprawnego, wyróżnia się również zgłoszenie wodnoprawne, które jest wymagane szczegółowo wymienionych przypadkach.

Proces ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne

 1. Zebranie oraz przygotowanie dokumentów: Pierwszym krokiem jest zebranie niezbędnych dokumentów, takich jak np. wypisy z rejestru gruntów, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Najważniejszym załącznikiem jest jednak operat wodnoprawny.
 2. Wypełnienie wniosku: Następnie musisz przygotować wniosek oraz złożyć go wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami odpowiedni wniosek i dostarczyć go do właściwego organu Wód Polskich.
 3. Opłaty: Upewnij się, że wniosek jest opłacony, ponieważ wydanie pozwolenia wodnoprawnego wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. Dowód uiszczenia opłaty dołącz do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 4. Rozpatrzenie wniosku: Twój wniosek zostanie poddany ocenie, a organ będzie badał, czy spełniasz wszystkie warunki.
 5. Decyzja: Ostateczna decyzja zostanie ci przekazana na piśmie. Jeśli zostanie przyznane pozwolenie, pamiętaj o terminowej realizacji wskazanych w nim obowiązków.

Co zrobić w przypadku odmowy?

Jeśli twój wniosek zostanie odrzucony, masz prawo odwołać się od tej decyzji. Skonsultuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie kroki podjąć w takiej sytuacji.

Zachowanie pozwolenia wodnoprawnego

Pamiętaj, że po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego masz obowiązek przestrzegać wszystkich warunków i zobowiązań zawartych w dokumencie. Postępowanie wbrew zapisom zawartym w pozwoleniu wodnoprawnym  może skutkować utratą pozwolenia oraz karą finansową.

Podsumowanie

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego to ważny krok, jeśli planujesz korzystać z zasobów wodnych, odprowadzać ścieki lub wybudować urządzenia wodne. Pamiętaj o zachowaniu odpowiednich procedur i przestrzeganiu warunków pozwolenia, aby uniknąć nieporozumień z organami kontroli odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną oraz ochronę środowiska.

Często zadawane pytania

 1. Jak długo trwa proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Czas oczekiwania na decyzję może się różnić w zależności od rodzaju wniosku i obciążenia organów władzy publicznej. Zazwyczaj trwa to kilka miesięcy.

 1. Czy pozwolenie wodnoprawne jest ważne na stałe?

Nie, pozwolenie wodnoprawne ma ograniczony okres ważności. Organ wyda Ci pozwolenie na czas określony – nie dłuższy niż 30 lat.

Wyjątkami są pozwolenia wodnoprawne:

 1. na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – które otrzymasz maksymalnie na 10 lat
 2. na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – które otrzymasz na okres nie dłuższy niż 4 lata.
 3. na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu – które otrzymasz na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Musisz pamiętać, aby regularnie odnawiać swoje pozwolenie, celem zachowania legalności prowadzonej działalności.

 1. Czy można odwołać się od decyzji o odmowie?

Tak, masz prawo odwołać się od decyzji o odmowie. Skonsultuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie kroki podjąć.

 1. Jakie są kary za działanie bez pozwolenia wodnoprawnego?

Kary za nielegalne korzystanie z zasobów wodnych mogą być surowe i obejmować decyzję wstrzymaniu działalności zakładu lub jego części.

Korzystanie z wód lub wykonanie urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego naraża Cię również na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.