usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska

Pozwolenie zintegrowane

Uzyskanie zintegrowanego pozwolenia przez przedsiębiorców rozwijających swój biznes na szeroką skalę, może stanowić jeden z kluczowych elementów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Pozwolenie to jest niezbędne dla firm, które planują realizować inwestycje, mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska jako całości. Właśnie dlatego coraz więcej przedsiębiorców korzysta z usług Biura Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS, które pomaga przeprowadzić cały proces uzyskania takiego pozwolenia.

Zgodnie z polskim prawem, zintegrowane pozwolenie środowiskowe jest wymagane dla instalacji o dużym negatywnym wpływie na środowisko, zwanych IPPC. Do tej grupy należą m.in. instalacje przemysłowe, energetyczne, chemiczne i produkcyjne. Pozwolenie takie jest wydawane przez właściwy organ administracji, który ocenia wpływ przedsięwzięcia na środowisko i ustala warunki jego funkcjonowania.

W zależności od rodzaju i wielkości prowadzonej instalacji wniosek składa się do:

 • 1. urzędu marszałkowskiego, jeśli:
  • choć jedna z instalacji na terenie zakładu kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • wniosek dotyczy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)
  • wniosek dotyczy odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki
 • 2. regionalnej dyrekcji ochrony środowiska – jeżeli instalacja znajduje się na terenach zamkniętych, np. tereny kolejowe, tereny wojskowe (lotniska, porty), ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej.

W pozostałych przypadkach wniosek składa się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu.

W przypadku uzyskania pozwolenia zintegrowanego, nie potrzebujesz odrębnych:

 • pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi
 • pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

Korzystanie z usług SOZOS

Biuro Realizacji Ochrony Środowiska SOZOS oferuje kompleksowe usługi doradcze przy staraniach o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, a także takich pozwoleń środowiskowych, czy emisyjnych. W ramach swojej działalności, eksperci pomagają przedsiębiorcom w analizie koniecznych dokumentów, przygotowaniu wniosków oraz współpracują z odpowiednimi organami administracji publicznej w celu wypracowania optymalnych rozwiązań.

Proces uzyskania zintegrowanego pozwolenia środowiskowego rozpoczyna się od analizy inwestycji o dużym wpływie na środowisko. Kolejnym, częstym krokiem sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Raport jest opracowywany w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzedzającej pozwolenie zintegrowane.