usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Kategorie
BDO Opłata produktowa

Opłata produktowa za opakowania

Wstęp

Opłata produktowa za opakowania to obowiązkowe świadczenie, które dotyczy przedsiębiorców wprowadzających na rynek polski o produkty w opakowaniach.

W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej, kto musi płacić tę opłatę, na czym polega system związany z opłatą i jak można jej uniknąć.

Obok opłaty produktowej, od 2024 r. obowiązuje także tzw. opłata SUP, z której można wydzielić tzw. opłatę konsumencką oraz tzw. opłatę producencką (o której w dalszej części).

Opłata konsumencka jest rozliczana przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane wykonane z tworzyw sztucznych:
– jednorazowe kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka,
– jednorazowe pojemniki na posiłki do bezpośredniego spożycia bez dalszej obróbki, w tym pojemniki na posiłki typu fast food lub napoje lub posiłki, pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania.

Więcej o opłacie konsumenckiej – kliknij TUTAJ

Kto płaci opłatę produktową za opakowania ?

Opłatę produktową za opakowania płacą przedsiębiorcy wprowadzający na rynek polski produkty w opakowaniach.

Opłata produktowa za opakowania jest zatem ponoszona przez przedsiębiorców, którzy pakują swoje produkty i sprzedają je klientom w Polsce, w tym także podmioty prowadzące sprzedaż wysyłkową.

Opłatę produktową za opakowaniach ponoszą również przedsiębiorcy, którzy importują produkty w opakowaniach, w tym także na użytek własny. Wówczas rozliczane są opakowania, w których produkty zostały przywiezione do Polski.

Czy producent opakowań płaci opłatę produktową za opakowania ?

Opłata produktowa za opakowania

Producent opakowań nie ponosi opłaty produktowej za opakowania, chyba że sam wykorzystuje opakowania do pakowania swoich produktów. W takiej sytuacji producent opakowań rozlicza się za opakowania wykorzystanie za opakowania własnych produktów, wprowadzonych na rynek polski.

Powyższa reguła dotyczy także importera opakowań.

Opłata producencka za opakowania

Wyjątkiem od reguły z poprzedniego akapitu jest producent opakowań z tworzywa sztucznego.
Producenci i importerzy wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 9 do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, są zobowiązani do ponoszenia tzw. opłaty producenckiej.

Opłata jest wymagana na poczet pokrycia kosztów związanych z szeroko pojętym gospodarowaniem odpadami, powstałych z produktów tego samego rodzaju jak te, które zostały wprowadzone przez nich do obrotu.

Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objęte rozszerzoną odpowiedzialnością producenta

Do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objętych rozszerzoną odpowiedzialnością producenta należą:

1) pojemniki na żywność, tj. pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

a) przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
b) zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
c) gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

– w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność;

2) pojemniki na napoje o pojemności do trzech litrów, tj. pojemniki stosowane do przechowywania napojów, takie jak butelki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, oraz wielomateriałowe opakowania na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, z wyłączeniem szklanych lub metalowych pojemników na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych;

3) kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;

4) lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego w rozumieniu art. 8 pkt 15a lit. a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Jakie opakowania podlegają opłacie produktowej za opakowania ?

Opłacie produktowej podlegają wszystkie opakowania, w których wprowadzono na rynek polski produkty po raz pierwszy.

Ustawodawca podzielił opakowania na następujące grupy:

  • Opakowania z tworzyw sztucznych
  • Opakowania z aluminium
  • Opakowania ze stali w tym blacha stalowa
  • Opakowania z opakowania z papieru i tektury
  • Opakowania ze szkła
  • Opakowania z drewna
  • Pozostałe opakowania
  • Opakowania wielomateriałowe

Jakie opakowania nie podlegają opłacie produktowej za opakowania ?

Opłacie produktowej nie podlegają opakowania już raz wprowadzone na rynek polski, tj. używane opakowania wielokrotnego użytku.

W przypadku importu opakowań używanych, w których wprowadzone zostały produkty, zasadnym jest ich rozliczenie z opłaty produktowej. Od tej zasady zdarzają się jednak wyjątki, w postaci np. eksportu tych opakowań, w tym samym roku, w którym zostały sprowadzone do kraju.

Jak uniknąć opłaty produktowej za opakowania ?

Wszystkie podmioty, które wprowadzają produkty w opakowaniach, są zobowiązane do rozliczenia tych opakowań.

Jeżeli jednak przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach, w prowadził w danym roku kalendarzowym na rynek mniej niż jedną tonę opakowań, podlega fakultatywnemu zwolnieniu z obowiązku uiszczenia opłaty.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty jest złożenie w terminie do 15 marca wniosku o udzielenie pomocy de minimis razem ze sprawozdaniem z zakresu opakowań w BDO.

Kto jest zwolniony z opłaty produktowej za opakowania ?

Z opłaty zwolnieni mogą być przedsiębiorcy, którzy wprowadzili w danym roku mniej niż 1 tonę opakowań oraz złożyli wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz ze sprawozdaniem składanym w BDO do 15 marca.

Jak rozliczyć opakowania ?

Opłatę produktową rozlicza się w ramach rocznego sprawozdania w BDO składanego do 15 marca za rok poprzedni (w uproszczeniu opłata za opakowania wprowadzone w roku 2023 jest rozliczana do 15 marca 2024 r.)

Rozliczenie opakowań odbywa się przez złożenie odpowiednio wypełnionego sprawozdania w systemie BDO, w tym także w zakresie należnej opłaty produktowej bądź osiągniętego poziomy recyklingu danego rodzaju opakowań.

Co istotne, rozliczenie opakowań powinno zostać zrealizowane na podstawie rocznej ewidencji opakowań, w których wprowadzone zostały produkty na rynek.

Podmioty zobowiązane do odprowadzenia opłaty produktowej są także zobowiązane do jej przelania na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Jaka kara za brak opłaty produktowej ?

W przypadku nierozliczenia opłaty produktowej, co do zasady konieczna jest jej zapłata wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia, w którym opłata ta powinna zostać uiszczona.

Oprócz opłaty wraz z odsetkami, podmiotowi, który nie rozliczył opłaty mogą grozić sankcje karne miedzy innymi za:
– niezłożenie sprawozdania w BDO,
– nieprowadzenia ewidencji opakowań,
– prowadzenie ewidencji opakowań niezgodnie ze stanem rzeczywistym
– nieprzekazanie środków na publiczne kampanie edukacyjne.

Podsumowując, opłata produktowa za opakowania to ważny element systemu zarządzania odpadami, który promuje recykling i redukcję odpadów. Znajomość przepisów i odpowiednie zarządzanie opakowaniami może znacząco zmniejszyć obciążenia finansowe przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej o opłacie produktowej:

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie opłat produktowych za opakowania, skontaktuj się z nami.