usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Kategorie
Pozwolenie na emisję Pozwolenie wodnoprawne

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne

Wstęp

Czym jest pozwolenie wodnoprawne i dlaczego jego uzyskanie jest istotne? Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
W poniższym artykule omówimy ten proces krok po kroku, aby pomóc Ci zrozumieć, jakie formalności trzeba spełnić, aby  działać legalnie.

Co to jest pozwolenie wodnoprawne?

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, czym jest pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna, wydawana przez właściwe miejscowo organy władzy publicznej, która jest niezbędna do przeprowadzenia niektórych inwestycji, które mogą mieć wpływ na stan wód podziemnych lub powierzchniowych. Bez takiego pozwolenia nielegalne jest działanie podmiotu zobowiązanego do jego uzyskania, które obejmuje gospodarkę wodno-ściekową. 

Aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z pozwoleniem wodnoprawnym jest ustawa Praw wodne.

Dlaczego potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego?

Co do zasady, pozwolenie wodnoprawne ma na celu ochronę zasobów wodnych, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód oraz uregulowanie zakresu wykorzystywania z zasobów wodnych. Wprowadza regulacje dotyczące ilości wody, jaką można pobierać, oraz normy dotyczące jej jakości. Bez tego dokumentu, możesz narazić się na poważne konsekwencje prawne.

Gdzie uzyskać pozwolenie wodnoprawne ?

Odpowiedzialnym organem wydającym pozwolenia wodnoprawne jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich bądź dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Aby rozpocząć proces ubiegania się o pozwolenie, musisz złożyć wniosek wraz z załącznikami do jednego z tych podmiotów.

Jakie są rodzaje pozwolenia wodnoprawnego?

Istnieje jeden rodzaj pozwolenia wodnoprawnego, jednakże jego treść jest różna, w zależności od przedmiotu, którego dotyczy wniosek o wydanie takiego pozwolenia. Może to być pozwolenie na pobór wód podziemnych, odprowadzanie ścieków przemysłowych, wprowadzanie ścieków do wód i gleb itp.

Oprócz pozwolenia wodnoprawnego, wyróżnia się również zgłoszenie wodnoprawne, które jest wymagane szczegółowo wymienionych przypadkach.

Proces ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne

 1. Zebranie oraz przygotowanie dokumentów: Pierwszym krokiem jest zebranie niezbędnych dokumentów, takich jak np. wypisy z rejestru gruntów, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Najważniejszym załącznikiem jest jednak operat wodnoprawny.
 2. Wypełnienie wniosku: Następnie musisz przygotować wniosek oraz złożyć go wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami odpowiedni wniosek i dostarczyć go do właściwego organu Wód Polskich.
 3. Opłaty: Upewnij się, że wniosek jest opłacony, ponieważ wydanie pozwolenia wodnoprawnego wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. Dowód uiszczenia opłaty dołącz do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 4. Rozpatrzenie wniosku: Twój wniosek zostanie poddany ocenie, a organ będzie badał, czy spełniasz wszystkie warunki.
 5. Decyzja: Ostateczna decyzja zostanie ci przekazana na piśmie. Jeśli zostanie przyznane pozwolenie, pamiętaj o terminowej realizacji wskazanych w nim obowiązków.

Co zrobić w przypadku odmowy?

Jeśli twój wniosek zostanie odrzucony, masz prawo odwołać się od tej decyzji. Skonsultuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie kroki podjąć w takiej sytuacji.

Zachowanie pozwolenia wodnoprawnego

Pamiętaj, że po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego masz obowiązek przestrzegać wszystkich warunków i zobowiązań zawartych w dokumencie. Postępowanie wbrew zapisom zawartym w pozwoleniu wodnoprawnym  może skutkować utratą pozwolenia oraz karą finansową.

Podsumowanie

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego to ważny krok, jeśli planujesz korzystać z zasobów wodnych, odprowadzać ścieki lub wybudować urządzenia wodne. Pamiętaj o zachowaniu odpowiednich procedur i przestrzeganiu warunków pozwolenia, aby uniknąć nieporozumień z organami kontroli odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną oraz ochronę środowiska.

Często zadawane pytania

 1. Jak długo trwa proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Czas oczekiwania na decyzję może się różnić w zależności od rodzaju wniosku i obciążenia organów władzy publicznej. Zazwyczaj trwa to kilka miesięcy.

 1. Czy pozwolenie wodnoprawne jest ważne na stałe?

Nie, pozwolenie wodnoprawne ma ograniczony okres ważności. Organ wyda Ci pozwolenie na czas określony – nie dłuższy niż 30 lat.

Wyjątkami są pozwolenia wodnoprawne:

 1. na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – które otrzymasz maksymalnie na 10 lat
 2. na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – które otrzymasz na okres nie dłuższy niż 4 lata.
 3. na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu – które otrzymasz na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Musisz pamiętać, aby regularnie odnawiać swoje pozwolenie, celem zachowania legalności prowadzonej działalności.

 1. Czy można odwołać się od decyzji o odmowie?

Tak, masz prawo odwołać się od decyzji o odmowie. Skonsultuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie kroki podjąć.

 1. Jakie są kary za działanie bez pozwolenia wodnoprawnego?

Kary za nielegalne korzystanie z zasobów wodnych mogą być surowe i obejmować decyzję o zakazie korzystania z wód. Taka decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Korzystanie z wód lub wykonanie urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego naraża Cię również na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.