usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Kategorie
BDO Opłata produktowa

Opłata produktowa za opakowania

Wstęp

Opłata produktowa za opakowania to obowiązkowe świadczenie, które dotyczy przedsiębiorców wprowadzających na rynek polski o produkty w opakowaniach.

W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej, kto musi płacić tę opłatę, na czym polega system związany z opłatą i jak można jej uniknąć.

Obok opłaty produktowej, od 2024 r. obowiązuje także tzw. opłata SUP, z której można wydzielić tzw. opłatę konsumencką oraz tzw. opłatę producencką (o której w dalszej części).

Opłata konsumencka jest rozliczana przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane wykonane z tworzyw sztucznych:
– jednorazowe kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka,
– jednorazowe pojemniki na posiłki do bezpośredniego spożycia bez dalszej obróbki, w tym pojemniki na posiłki typu fast food lub napoje lub posiłki, pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania.

Więcej o opłacie konsumenckiej – kliknij TUTAJ

Kto płaci opłatę produktową za opakowania ?

Opłatę produktową za opakowania płacą przedsiębiorcy wprowadzający na rynek polski produkty w opakowaniach.

Opłata produktowa za opakowania jest zatem ponoszona przez przedsiębiorców, którzy pakują swoje produkty i sprzedają je klientom w Polsce, w tym także podmioty prowadzące sprzedaż wysyłkową.

Opłatę produktową za opakowaniach ponoszą również przedsiębiorcy, którzy importują produkty w opakowaniach, w tym także na użytek własny. Wówczas rozliczane są opakowania, w których produkty zostały przywiezione do Polski.

Czy producent opakowań płaci opłatę produktową za opakowania ?

Opłata produktowa za opakowania

Producent opakowań nie ponosi opłaty produktowej za opakowania, chyba że sam wykorzystuje opakowania do pakowania swoich produktów. W takiej sytuacji producent opakowań rozlicza się za opakowania wykorzystanie za opakowania własnych produktów, wprowadzonych na rynek polski.

Powyższa reguła dotyczy także importera opakowań.

Opłata producencka za opakowania

Wyjątkiem od reguły z poprzedniego akapitu jest producent opakowań z tworzywa sztucznego.
Producenci i importerzy wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 9 do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, są zobowiązani do ponoszenia tzw. opłaty producenckiej.

Opłata jest wymagana na poczet pokrycia kosztów związanych z szeroko pojętym gospodarowaniem odpadami, powstałych z produktów tego samego rodzaju jak te, które zostały wprowadzone przez nich do obrotu.

Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objęte rozszerzoną odpowiedzialnością producenta

Do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objętych rozszerzoną odpowiedzialnością producenta należą:

1) pojemniki na żywność, tj. pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

a) przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
b) zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
c) gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

– w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność;

2) pojemniki na napoje o pojemności do trzech litrów, tj. pojemniki stosowane do przechowywania napojów, takie jak butelki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, oraz wielomateriałowe opakowania na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, z wyłączeniem szklanych lub metalowych pojemników na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych;

3) kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;

4) lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego w rozumieniu art. 8 pkt 15a lit. a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Jakie opakowania podlegają opłacie produktowej za opakowania ?

Opłacie produktowej podlegają wszystkie opakowania, w których wprowadzono na rynek polski produkty po raz pierwszy.

Ustawodawca podzielił opakowania na następujące grupy:

 • Opakowania z tworzyw sztucznych
 • Opakowania z aluminium
 • Opakowania ze stali w tym blacha stalowa
 • Opakowania z opakowania z papieru i tektury
 • Opakowania ze szkła
 • Opakowania z drewna
 • Pozostałe opakowania
 • Opakowania wielomateriałowe

Jakie opakowania nie podlegają opłacie produktowej za opakowania ?

Opłacie produktowej nie podlegają opakowania już raz wprowadzone na rynek polski, tj. używane opakowania wielokrotnego użytku.

W przypadku importu opakowań używanych, w których wprowadzone zostały produkty, zasadnym jest ich rozliczenie z opłaty produktowej. Od tej zasady zdarzają się jednak wyjątki, w postaci np. eksportu tych opakowań, w tym samym roku, w którym zostały sprowadzone do kraju.

Jak uniknąć opłaty produktowej za opakowania ?

Wszystkie podmioty, które wprowadzają produkty w opakowaniach, są zobowiązane do rozliczenia tych opakowań.

Jeżeli jednak przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach, w prowadził w danym roku kalendarzowym na rynek mniej niż jedną tonę opakowań, podlega fakultatywnemu zwolnieniu z obowiązku uiszczenia opłaty.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty jest złożenie w terminie do 15 marca wniosku o udzielenie pomocy de minimis razem ze sprawozdaniem z zakresu opakowań w BDO.

Kto jest zwolniony z opłaty produktowej za opakowania ?

Z opłaty zwolnieni mogą być przedsiębiorcy, którzy wprowadzili w danym roku mniej niż 1 tonę opakowań oraz złożyli wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz ze sprawozdaniem składanym w BDO do 15 marca.

Jak rozliczyć opakowania ?

Opłatę produktową rozlicza się w ramach rocznego sprawozdania w BDO składanego do 15 marca za rok poprzedni (w uproszczeniu opłata za opakowania wprowadzone w roku 2023 jest rozliczana do 15 marca 2024 r.)

Rozliczenie opakowań odbywa się przez złożenie odpowiednio wypełnionego sprawozdania w systemie BDO, w tym także w zakresie należnej opłaty produktowej bądź osiągniętego poziomy recyklingu danego rodzaju opakowań.

Co istotne, rozliczenie opakowań powinno zostać zrealizowane na podstawie rocznej ewidencji opakowań, w których wprowadzone zostały produkty na rynek.

Podmioty zobowiązane do odprowadzenia opłaty produktowej są także zobowiązane do jej przelania na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Jaka kara za brak opłaty produktowej ?

W przypadku nierozliczenia opłaty produktowej, co do zasady konieczna jest jej zapłata wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia, w którym opłata ta powinna zostać uiszczona.

Oprócz opłaty wraz z odsetkami, podmiotowi, który nie rozliczył opłaty mogą grozić sankcje karne miedzy innymi za:
– niezłożenie sprawozdania w BDO,
– nieprowadzenia ewidencji opakowań,
– prowadzenie ewidencji opakowań niezgodnie ze stanem rzeczywistym
– nieprzekazanie środków na publiczne kampanie edukacyjne.

Podsumowując, opłata produktowa za opakowania to ważny element systemu zarządzania odpadami, który promuje recykling i redukcję odpadów. Znajomość przepisów i odpowiednie zarządzanie opakowaniami może znacząco zmniejszyć obciążenia finansowe przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej o opłacie produktowej:

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie opłat produktowych za opakowania, skontaktuj się z nami.

Kategorie
BDO Ewidencja odpadów Gospodarowanie odpadami Kontrola WIOŚ Opłata produktowa

Sprawozdanie BDO w 2024 r. – wszystko, co musisz wiedzieć

Sprawozdania w systemie BDO

Każdego roku wielu przedsiębiorców jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania w systemie BDO. W tym artykule dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.

Co to jest BDO ?

Baza Danych Odpadowych (BDO) to system wprowadzony przez polskie prawo, mający na celu usprawnienie monitorowania przepływu odpadów w kraju. Jego głównym zadaniem jest rejestracja oraz kontrola firm i instytucji zajmujących się gospodarką odpadami oraz wprowadzaniem na rynek krajowy określonych produktów.

Czego dotyczy sprawozdanie w BDO ?

Sprawozdanie w BDO dotyczy przede wszystkim zbiorczego udokumentowania sposobu postepowania z odpadami. W sprawozdaniu podmioty gospodarcze są zobowiązane do rejestrowania informacji o rodzajach, ilościach oraz sposobach postępowania z odpadami, co pozwala na efektywniejszą kontrolę i zarządzanie gospodarką odpadową w kraju.

W przypadku przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty, sprawozdanie w BDO dotyczy udokumentowania informacji o ilości i rodzaju wprowadzonych na rynek produktów oraz opakowań, a także wykazania, czy podjęto działania zmierzające do prawidłowego zagospodarowania odpadów powstających z tych produktów bądź opakowań.

Jakie sprawozdanie należy złożyć w BDO ?

W BDO składa się trzy rodzaje sprawozdań:

– sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,

– sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,

– o odebranych odpadach komunalnych.

Kto musi złożyć sprawozdanie w BDO ?

Sprawozdanie BDO o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami składają:

 1. wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
 2. przetwarzający odpady lub zbierający odpady
 3. podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów.

Sprawozdanie BDO o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi składają:

 1. wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania,
 2. wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 3. prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
 4. wprowadzający oleje,
 5. wprowadzający opony,
 6. wprowadzający pojazdy,
 7. wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny bądź autoryzowany przedstawiciel,
 8. wprowadzający baterie lub akumulatory,
 9. prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 10. wprowadzający produkty z tworzywa sztucznego.

Sprawozdanie BDO o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi składają:

 1. odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy z urzędem gminy lub z właścicielem nieruchomości,
 2. prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
 3. zbierający odpady komunalne (w tym także złom).

Do kogo należy złożyć sprawozdanie BDO ?

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami złóż do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi złóż do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

W przypadku sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych sprawozdanie należy złożyć do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jak złożyć sprawozdanie w BDO ?

Aby złożyć sprawozdanie w BDO, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Rejestracja w systemie BDO: Przed złożeniem sprawozdania, każdy podmiot gospodarczy musi być zarejestrowany w systemie BDO.

Przygotowanie danych: Zbierz wszystkie niezbędne informacje wymagane do sprawozdania, takie jak np. rodzaj i ilość wytworzonych, zebranych, przetworzonych, magazynowanych odpadów lub wprowadzonych produktów i opakowań. Dane te powinny być precyzyjne i aktualne.

Wypełnienie formularza sprawozdania: Po zalogowaniu się na swoje konto w systemie BDO, należy wybrać odpowiedni formularz sprawozdania i wypełnić go, wprowadzając wszystkie zgromadzone informacje. Zakres formularzy niezbędny do wypełnienia różni się w zależności od typu działalności.

Weryfikacja danych: Przed złożeniem sprawozdania, dokładnie sprawdź wszystkie wprowadzone informacje pod kątem błędów i nieścisłości. Błędne dane mogą prowadzić do konieczności korygowania sprawozdania.

Złożenie sprawozdania: Po weryfikacji, sprawozdanie jest gotowe do złożenia. Odbywa się to elektronicznie poprzez system BDO. Po zatwierdzeniu, dokument zostaje przesłany do właściwego Marszałka Województwa.

Potwierdzenie złożenia sprawozdania: Po złożeniu sprawozdania, w systemie zostaje wygenerowane potwierdzenie, które warto zachować jako dowód złożenia dokumentów.

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie BDO w 2024 r. ?

Sprawozdanie składa się do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. W przypadku sprawozdania składanego w 2024 r., samo sprawozdanie dotyczy roku 2023 r.  

W przypadku sprawozdania komunalnego, należy je złożyć do 31 stycznia.

Jeśli zakończysz prowadzenie działalności, musisz złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.

Ile kosztuje sprawozdanie BDO ?

Złożenie sprawozdania w BDO nie podlega opłacie. 

Niektórzy przedsiębiorcy podlegają jednak opłacie rejestrowej do systemu BDO, a następnie rocznej za utrzymanie wpisu.

Co grozi za brak sprawozdania BDO ?

Za niezłożenie sprawozdania w systemie BDO, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może nałożyć na ciebie karę grzywny.

W przypadku podmiotów podlegających opłacie produktowej, niezłożenie sprawozdania w BDO oraz nieuiszczenie należnej opłaty wiąże się z naliczeniem odsetek od zaległości oraz brakiem możliwości skorzystania z pomocy de minimis.

W przypadku sprawozdania komunalnego, jeśli złożysz je po terminie lub będzie ono zawierało nierzetelne dane, grożą ci następujące kary:

 • 100 zł za każdy dzień opóźnienia, gdy sprawozdanie zostało przekazane po terminie,
 • od 200 zł do 500 zł, za przekazanie nierzetelnego sprawozdania, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania,
 • od 500 zł do 5000 zł  w przypadku niezastosowania się do wezwania o uzupełnienie lub korektę sprawozdania.

Kategorie
Bez kategorii Opłata produktowa

Obowiązki sprzedawcy produktów w opakowaniach oraz opakowań

Wprowadzanie produktów w opakowaniach oraz opakowań – główne obowiązki

Obowiązek posiadania wpisu do rejestru BDO

Wprowadzanie produktów w opakowaniach oraz wprowadzanie opakowań wiąże się z wieloma obowiązkami, w tym przede wszystkim związanymi z systemem BDO.

Obowiązkowym wpisem do rejestru objęci są między innymi przedsiębiorcy:

dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, czyli dokonujący wywozu produktów w opakowaniach z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

eksportujący opakowania lub produkty w opakowaniach, czyli wywożący opakowania/produkty w opakowaniach z terytorium Polski na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

wprowadzający opakowania, czyli  producent opakowań, importer opakowań, podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań lub podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań,

wprowadzający produkty w opakowaniach, czyli przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach,

prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.

Obowiązek osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych

Do dnia 31 grudnia 2030 r. oraz w kolejnych latach podmiot, który realizuje wprowadzanie produktów w opakowaniach jest obowiązany osiągnąć poziom recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty do obrotu.

Wprowadzający produkty w opakowaniach wykonuje obowiązek samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, której zleci jego wykonanie.

KIEDY MOŻNA WYKONAĆ OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH SAMODZIELNIE?

Wprowadzający produkty w opakowaniach może wykonywać obowiązek samodzielnie, jeżeli poddaje recyklingowi wyłącznie odpady opakowaniowe wytworzone przez siebie lub odpady opakowaniowe zebrane od innych posiadaczy odpadów, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie jak odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach.

ZASADY RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH WYKONYWANEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ ODZYSKU OPAKOWAŃ

Organizacja odzysku opakowań przejmuje obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach na podstawie zawartej z nim w formie pisemnej umowy, w odniesieniu do całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie wprowadzający produkty w opakowaniach wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym.

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany przekazać organizacji odzysku opakowań dane niezbędne do realizacji przejętego przez tę organizację obowiązku.

W przypadku nieprzekazania organizacji odzysku opakowań danych podmiot, który realizuje wprowadzanie produktów w opakowaniach jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej obliczonej w odniesieniu do produktów w opakowaniach, o których nie poinformował organizacji odzysku opakowań, a które wprowadził do obrotu w roku stanowiącym podstawę do obliczenia poziomu recyklingu.

Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań są obowiązani przechowywać zawarte między sobą umowy, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać.

Obowiązek prowadzenia ewidencji

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić ewidencję w postaci papierowej albo elektronicznej, obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym.

Podmiot, który realizuje wprowadzanie produktów w opakowaniach jest obowiązany przechowywać informacje zawarte w ewidencji przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach nie prowadzi ewidencji, albo prowadzi ją nierzetelnie, informacje o masie opakowań, w których wprowadził on do obrotu produkty, marszałek województwa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska ustalają na podstawie wszelkich dostępnych informacji, a w razie ich braku – szacunkowo.

Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi oraz zastosowany proces odzysku ustala się na podstawie dokumentu DPR.

CO TO JEST DOKUMENT DPR I EDPR?

DOKUMENT DPR

Dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych, w tym określający masę tych odpadów i sposób ich recyklingu.

DOKUMENT EDPR

Dokument potwierdzający odpowiednio eksport odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi, w tym określający masę tych odpadów.

Co do zasady, dokument, sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tj. BDO, na wniosek złożony przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację odzysku opakowań lub organizację samorządu gospodarczego.

Obowiązek wniesienia opłaty produktowej

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty do obrotu.

W przypadku kiedy wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, nie wykonali ww. obowiązku są obowiązani wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu oraz poziomu recyklingu dla wszystkich opakowań razem.

Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu.

Sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Maksymalna stawka opłaty produktowej dla opakowań wynosi 4,50 zł za 1 kg.

Opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, pomimo ciążącego obowiązku, nie wnieśli opłaty produktowej albo wnieśli opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej. W przypadku niewykonania ww. decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze nowej decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Termin uiszczenia opłat, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna.

W sprawach dotyczących opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych przysługuje możliwość złożenia wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.

Kto z mocy ustawy nie podlega opłacie produktowej?

Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach którzy:

– w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg,

– złożyli marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku:

 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, tj. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

– spełnili warunki dopuszczalności pomocy de minimis określone w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.

Zaświadczenia lub oświadczenie oraz informacje przekazuje się za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

ABY NIE PODLEGAĆ OPŁACIE PRODUKTOWEJ, WYŻEJ WYMIENIONE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE ŁĄCZNIE.

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania

Przedsiębiorca wprowadzający opakowania, eksportujący opakowania, eksportujący produkty w opakowaniach, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie.

Zasady sporządzania sprawozdania oraz jego niezbędne elementy zostały określone w  dziale V rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przedsiębiorca może zlecić sporządzenie rocznego sprawozdania organizacji odzysku opakowań. Organizacja odzysku opakowań sporządza i składa marszałkowi województwa roczne sprawozdanie wraz z wykazem przedsiębiorców, którzy zlecili jej sporządzenie sprawozdania.

Przedsiębiorca zlecający sporządzenie rocznego sprawozdania jest obowiązany przekazać organizacji odzysku opakowań wszelkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania. Wprowadzający produkty w opakowaniach, który nie przekazał tej organizacji informacji o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie w zakresie tych produktów w opakowaniach, o których nie przekazał informacji organizacji odzysku opakowań.

KTO NIE PODLEGA WYŻEJ WYMIENIONYM OBOWIĄZKOM WPROWADZAJĄCEGO OPAKOWANIA I/LUB ODPADY OPAKOWANIOWE DO OBROTU?

Przepisów z wyłączeniem obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania nie stosuje się do przedsiębiorców w zakresie opakowań, w których w danym roku kalendarzowym wprowadzili produkty do obrotu, a następnie w tym samym roku kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami.

Eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawa, może być również dokonana przez przedsiębiorcę innego niż wprowadzający te opakowania lub produkty w opakowaniach na podstawie dokumentów potwierdzających ten eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę opakowań bez produktów lub wraz z produktami.

Ponadto przepisów w zakresie uzyskania wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych, czy obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg oraz złożyli marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku zaświadczenia lub oświadczenie oraz informacje o pomocy de minimis, o których mowa w punkcie dotyczącym opłaty produktowej.