usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Kategorie
BDO Gospodarowanie odpadami Opłata produktowa Opłata środowiskowa

Catering i posiłki w dostawie – opłata za opakowania

Wprowadzenie

W ostatnich latach branża cateringowa i dostawy posiłków zyskały na popularności, co wiąże się także z koniecznością stawiania czoła obowiązkom z zakresu ochrony środowiska coraz szerszej grupie przedsiębiorców.

W niniejszym artykule przedstawiono aktualne regulacje prawne dotyczące obowiązków z zakresu ochrony środowiska w zakresie opakowań w branży gastronomicznej.

Dowiedz się, jak skutecznie dostosować swoją działalność do aktualnych wymogów, aby uniknąć kar i działać swobodnie.

Rodzaje opłat za opakowania, związanych z branżą gastronomiczną

Prowadząc działalność gospodarczą związaną z oferowaniem posiłków w dostawie, czy też oferowanie posiłków na wynosi, musisz uwzględnić kilka rodzajów obowiązków związanych z opakowaniami:

 1. Opłata produktowa
 2. Opłata za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego (tzw. opłata konsumencka oraz tzw. opłata producencka) 
 3. Opłata recyklingowa

Opłata produktowa

Opłatę produktową za opakowania płacą przedsiębiorcy wprowadzający na rynek polski produkty w opakowaniach.

Opłata produktowa za opakowania jest zatem ponoszona przez przedsiębiorców, którzy pakują swoje produkty i sprzedają je klientom w Polsce, w tym także podmioty prowadzące sprzedaż wysyłkową.

Opłacie produktowej podlegają wszystkie opakowania, w których wprowadzono na rynek polski produkty po raz pierwszy.

Ustawodawca podzielił opakowania na klika grup, w tym między innymi:

 • Opakowania z tworzyw sztucznych (np. folia spożywcza, pojemniki do zgrzewu, ale również  pojemniki PLA)
 • Opakowania z aluminium (np. folia aluminiowa)
 • Opakowania z opakowania z papieru i tektury (np. pudełka na pizzę)
 • Opakowania ze szkła (np. słoiki)
Obowiązek rozliczenia opłaty produktowej następuje zawsze, gdy przedsiębiorca pakuje swoje produkty w związku z ich sprzedaż na rynku polskim.

Opłata za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego (opłata konsumencka)

Opłatą za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego objęty jest przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane wykonane z tworzyw sztucznych:

– jednorazowe kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka,

– jednorazowe pojemniki na żywność, w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

a) przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,

b) zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz

c) gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

– w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Do pobrania opłaty jest również obowiązany przedsiębiorca pakujący i oferujący napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych za pomocą urządzenia vendingowego.

Opłata ta jest pobierana od klienta.

Opłata za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego jest zatem ograniczona w zakresie przedmiotowym oraz podmiotowy.

Ograniczenie przedmiotowe sprowadza się do jednorazowych opakowań z tworzywa sztucznego, w których oferowane są produkty gotowe do spożycia z tego opakowania, bez dalszej obróbki.

Ograniczenie podmiotowe dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną.

Zgodnie z treścią uzasadnienia ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, opłata nie jest pobierana w sytuacji, gdy w jednostce są sprzedawane fabrycznie zapakowane produkty w opakowaniach, których dotyczy załącznik nr 6 do ustawy, jak np. opakowana porcja orzeszków czy jogurtu umieszczona w pudełku zwierającym tworzywa sztuczne.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym wydaje się przyjęcie tezy, że jeżeli pakowanie posiłków w pojemniki na żywność jest realizowane przez producenta dań (np. w zakładzie produkcyjnym firmy cateringowej) a nie w jednostce handlowej czy gastronomicznej, to pojemniki te nie będą podlegały opłacie.

UWAGA

Opłata za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego jest pobierana i rozliczania niezależnie od opłaty produktowej (tj. należy rozliczyć zarówno opłatę konsumencką oraz produktową).

Opłata za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego (opłata producencka)

Opłatę tą ponoszą przedsiębiorcy  wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w postaci paczek i owijek wykonanych z elastycznych materiałów zawierających żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki.

Regulacje te dotyczą np. świeżo przygotowywanych i pakowanych kanapek.

Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, którzy oferują swoim klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania oferowanych przez siebie produktów.

Co do zasady, opłata ta jest pobierana od klienta.

Opłatę recyklingową należy pobrać za wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, za wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywek).

Jako, że torby na zakupy podlegają opłacie recyklingowej i są oferowane klientom odpłatnie, zgodnie z wolą klienta, nie są rozliczane w ramach opłaty produktowej.

W przypadku, jeżeli przedsiębiorca pakuje swoje produkty w opakowania w postaci toreb foliowych, nie oferując tych toreb odrębnie klientom w celu zapakowania nabywanych w jednostce handlowej produktów, tylko jako podstawowe opakowanie oferowanych produktów, wówczas torby należy rozliczyć w ramach opłaty produktowej.

Jaka jest stawka opłaty produktowej za opakowania ?

Faktyczna wysokość opłaty produktowej jest ustalana na podstawie specjalnego wzoru, z uwzględnieniem poniższych stawek.

Poz.Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych)Stawka opłaty produktowej w zł za 1 kg
1opakowania z tworzyw sztucznych2,70
2opakowania z aluminium1,40
3opakowania z metali żelaznych0,80
4opakowania z papieru i tektury0,70
5opakowania ze szkła0,30
6opakowania z drewna0,30
7opakowania wielomateriałowe1,70
8opakowania po środkach niebezpiecznych2,00
9pozostałe opakowania1,00

Jaka jest stawka opłaty za jednorazowe opakowania plastikowe (opłata konsumencka) ?

Stawki opłat za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego wynoszą:

1)           0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;

2)           0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

a) przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,

b) zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz

c) gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

– w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Jaka jest stawka opłaty recyklingowej ?

Aktualna stawka opłaty recyklingowej wynosi 20 gr za torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Opłata za opakowania a wpis do BDO

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, którego dotyczą przepisy w zakresie opłat za opakowania, powinieneś wykazać ten fakt w BDO.

 1. W przypadku opłaty produktowej należy wypełnić dział VI tabelę 4 rejestru BDO.
 2. W przypadku opłaty konsumenckiej należy wypełnić dział II tabelę 8 rejestru BDO.
 3. W przypadku opłaty producenckiej należy wypełnić dział II tabelę 8 rejestru BDO.
 4. W przypadku opłaty recyklingowej należy wypełnić dział VI tabelę 7 rejestru BDO.

Pozostałe obowiązki dotyczące opakowań

Przedsiębiorcy objęci obowiązkami w zakresie opakowań, poza posiadaniem wpisu w BDO oraz rozliczaniem się z należnych opłat są obowiązani między innymi do : 

– prowadzenia odpowiednich ewidencji,

– składania w terminie sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności w BDO,

– przekazywania informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,

– rozliczania publicznych kampanii edukacyjnych.

Oprócz ww. obowiązków, w przypadku realizowania dostaw produktów spożywczych, przedsiębiorcy powinni pamiętać także o terminowym składaniu obowiązkowych sprawozdać z zakresu korzystania ze środowiska oraz sprawozdań do KOBiZE.

Jak uniknąć opłat za opakowania w gastronomii ?

Uniknięcie opłat opisanych w niniejszym artykule jest dosyć problematyczne, jednakże możliwe.

Ustawodawca w sposób bezpośredni powiązał określone rodzaje opłat z danego rodzaju opakowaniami bądź działaniami. Tym samym uniknięcie określonej opłaty jest bardzo zindywidualizowane.

W przypadku opłaty produktowej, ustawodawca przewidział możliwość złożenia wniosku  o zwolnienie z obowiązku jej uiszczenie w przypadku, gdy:

 1. w danym roku wprowadzono mniej niż 1 tonę opakowań,
 2. został złożony wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz ze sprawozdaniem w BDO do 15 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

W przypadku opłaty za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego, możliwością na uniknięcie tej opłaty jest :

 1. zastąpienie opakowań jednorazowych, opakowaniami wielokrotnego użytku, co zostanie potwierdzone przez producenta tych opakowań poprzez wykazania zgodności z aktualną normą europejską,
 2. zastąpienie opakowań z tworzywa sztucznego opakowaniami wykonanymi z materiałów innego rodzaju (co oczywiście niejednokrotnie jest bardzo problematyczne).

W przypadku opłaty recyklingowej, możliwością na uniknięcie tej opłaty jest :

 1. oferowanie toreb z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów (co nie zwalnia z konieczności złożenia sprawozdania),
 2. zastąpienie toreb z tworzywa sztucznego torbami wykonanymi z innych materiałów np. torbami papierowymi.

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących opłat za opakowania ?

Za niewywiązywanie się z obowiązków związanych z zakresu opakowań grożą przede wszystkim administracyjne kary pieniężnej o znacznej wysokości.

Dla przykładu:

 • Kto nie pobiera opłaty od użytkownika końcowego nabywającego napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 20 000 zł.
 • Kto nie prowadzi ewidencji podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 20 000 zł.

Co bardzo istotne, ustawodawca wyłączył możliwość stosowania przepisów o odstąpieniu od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w stosunku do ww. kar pieniężnych

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie opłat za opakowania, skontaktuj się z nami.

Kategorie
BDO Opłata produktowa

Opłata produktowa za opakowania

Wstęp

Opłata produktowa za opakowania to obowiązkowe świadczenie, które dotyczy przedsiębiorców wprowadzających na rynek polski o produkty w opakowaniach.

W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej, kto musi płacić tę opłatę, na czym polega system związany z opłatą i jak można jej uniknąć.

Obok opłaty produktowej, od 2024 r. obowiązuje także tzw. opłata SUP, z której można wydzielić tzw. opłatę konsumencką oraz tzw. opłatę producencką (o której w dalszej części).

Opłata konsumencka jest rozliczana przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane wykonane z tworzyw sztucznych:
– jednorazowe kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka,
– jednorazowe pojemniki na posiłki do bezpośredniego spożycia bez dalszej obróbki, w tym pojemniki na posiłki typu fast food lub napoje lub posiłki, pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania.

Więcej o opłacie konsumenckiej – kliknij TUTAJ

Kto płaci opłatę produktową za opakowania ?

Opłatę produktową za opakowania płacą przedsiębiorcy wprowadzający na rynek polski produkty w opakowaniach.

Opłata produktowa za opakowania jest zatem ponoszona przez przedsiębiorców, którzy pakują swoje produkty i sprzedają je klientom w Polsce, w tym także podmioty prowadzące sprzedaż wysyłkową.

Opłatę produktową za opakowaniach ponoszą również przedsiębiorcy, którzy importują produkty w opakowaniach, w tym także na użytek własny. Wówczas rozliczane są opakowania, w których produkty zostały przywiezione do Polski.

Czy producent opakowań płaci opłatę produktową za opakowania ?

Opłata produktowa za opakowania

Producent opakowań nie ponosi opłaty produktowej za opakowania, chyba że sam wykorzystuje opakowania do pakowania swoich produktów. W takiej sytuacji producent opakowań rozlicza się za opakowania wykorzystanie za opakowania własnych produktów, wprowadzonych na rynek polski.

Powyższa reguła dotyczy także importera opakowań.

Opłata producencka za opakowania

Wyjątkiem od reguły z poprzedniego akapitu jest producent opakowań z tworzywa sztucznego.
Producenci i importerzy wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 9 do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, są zobowiązani do ponoszenia tzw. opłaty producenckiej.

Opłata jest wymagana na poczet pokrycia kosztów związanych z szeroko pojętym gospodarowaniem odpadami, powstałych z produktów tego samego rodzaju jak te, które zostały wprowadzone przez nich do obrotu.

Opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objęte rozszerzoną odpowiedzialnością producenta

Do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objętych rozszerzoną odpowiedzialnością producenta należą:

1) pojemniki na żywność, tj. pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

a) przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
b) zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
c) gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

– w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność;

2) pojemniki na napoje o pojemności do trzech litrów, tj. pojemniki stosowane do przechowywania napojów, takie jak butelki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, oraz wielomateriałowe opakowania na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, z wyłączeniem szklanych lub metalowych pojemników na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych;

3) kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;

4) lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego w rozumieniu art. 8 pkt 15a lit. a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Jakie opakowania podlegają opłacie produktowej za opakowania ?

Opłacie produktowej podlegają wszystkie opakowania, w których wprowadzono na rynek polski produkty po raz pierwszy.

Ustawodawca podzielił opakowania na następujące grupy:

 • Opakowania z tworzyw sztucznych
 • Opakowania z aluminium
 • Opakowania ze stali w tym blacha stalowa
 • Opakowania z opakowania z papieru i tektury
 • Opakowania ze szkła
 • Opakowania z drewna
 • Pozostałe opakowania
 • Opakowania wielomateriałowe

Jakie opakowania nie podlegają opłacie produktowej za opakowania ?

Opłacie produktowej nie podlegają opakowania już raz wprowadzone na rynek polski, tj. używane opakowania wielokrotnego użytku.

W przypadku importu opakowań używanych, w których wprowadzone zostały produkty, zasadnym jest ich rozliczenie z opłaty produktowej. Od tej zasady zdarzają się jednak wyjątki, w postaci np. eksportu tych opakowań, w tym samym roku, w którym zostały sprowadzone do kraju.

Jak uniknąć opłaty produktowej za opakowania ?

Wszystkie podmioty, które wprowadzają produkty w opakowaniach, są zobowiązane do rozliczenia tych opakowań.

Jeżeli jednak przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach, w prowadził w danym roku kalendarzowym na rynek mniej niż jedną tonę opakowań, podlega fakultatywnemu zwolnieniu z obowiązku uiszczenia opłaty.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty jest złożenie w terminie do 15 marca wniosku o udzielenie pomocy de minimis razem ze sprawozdaniem z zakresu opakowań w BDO.

Kto jest zwolniony z opłaty produktowej za opakowania ?

Z opłaty zwolnieni mogą być przedsiębiorcy, którzy wprowadzili w danym roku mniej niż 1 tonę opakowań oraz złożyli wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz ze sprawozdaniem składanym w BDO do 15 marca.

Jak rozliczyć opakowania ?

Opłatę produktową rozlicza się w ramach rocznego sprawozdania w BDO składanego do 15 marca za rok poprzedni (w uproszczeniu opłata za opakowania wprowadzone w roku 2023 jest rozliczana do 15 marca 2024 r.)

Rozliczenie opakowań odbywa się przez złożenie odpowiednio wypełnionego sprawozdania w systemie BDO, w tym także w zakresie należnej opłaty produktowej bądź osiągniętego poziomy recyklingu danego rodzaju opakowań.

Co istotne, rozliczenie opakowań powinno zostać zrealizowane na podstawie rocznej ewidencji opakowań, w których wprowadzone zostały produkty na rynek.

Podmioty zobowiązane do odprowadzenia opłaty produktowej są także zobowiązane do jej przelania na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Jaka kara za brak opłaty produktowej ?

W przypadku nierozliczenia opłaty produktowej, co do zasady konieczna jest jej zapłata wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od dnia, w którym opłata ta powinna zostać uiszczona.

Oprócz opłaty wraz z odsetkami, podmiotowi, który nie rozliczył opłaty mogą grozić sankcje karne miedzy innymi za:
– niezłożenie sprawozdania w BDO,
– nieprowadzenia ewidencji opakowań,
– prowadzenie ewidencji opakowań niezgodnie ze stanem rzeczywistym
– nieprzekazanie środków na publiczne kampanie edukacyjne.

Podsumowując, opłata produktowa za opakowania to ważny element systemu zarządzania odpadami, który promuje recykling i redukcję odpadów. Znajomość przepisów i odpowiednie zarządzanie opakowaniami może znacząco zmniejszyć obciążenia finansowe przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej o opłacie produktowej:

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie opłat produktowych za opakowania, skontaktuj się z nami.

Kategorie
Gospodarowanie odpadami Opłata produktowa Opłata środowiskowa

Opłaty za Opakowania Plastikowe: Przewodnik dla Przedsiębiorców

Wprowadzenie

W ostatnim czasie opakowania plastikowe stały się przedmiotem intensywnej dyskusji z powodu wejścia w życie nowych regulacji prawnych w zakresie opłat za wprowadzanie tych opakowań.

W tym artykule dowiesz się, jakie nowe obowiązki dotyczące opłat za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego wprowadzono oraz czy dotyczą one także twojej działalności gospodarczej.

Kto jest objęty opłatą za opakowania plastikowe ?

Opłatą za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego objęty jest przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane wykonane z tworzyw sztucznych:
– jednorazowe kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka,
– jednorazowe pojemniki na posiłki do bezpośredniego spożycia bez dalszej obróbki, w tym pojemniki na posiłki typu fast food lub napoje lub posiłki, pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania.
Do pobrania opłaty jest również obowiązany przedsiębiorca pakujący i oferujący napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych za pomocą urządzenia vendingowego.

Jaka jest stawka opłaty za opakowania plastikowe ?

Stawki opłat za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego wynoszą:

1)           0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;

2)           0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

a) przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,

b) zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz

c) gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

– w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Od kiedy należy pobierać opłatę za opakowania plastikowe ?

Opłatę za opakowania z tworzywa sztucznego należy pobierać od 1 stycznia 2024 r.

Opłatę za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych wykazuje się na paragonie w cenie posiłku lub napoju.

Opłata od jednorazowych opakowań z tworzywa sztucznego powinna zostać uwzględniona w cenie produktu, za który przedsiębiorca otrzyma zapłatę, a tym samym powinna zostać ujęta w podstawie opodatkowania VAT (forma ta może ulec zmianie w zależności od ukształtowania się podejścia organów podatkowych).

Obowiązek zapewnienia opakowań alternatywnych w stosunku do opakowań z tworzywa sztucznego.

Przedsiębiorca wprowadzający jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego jest obowiązany do zapewnienia dostępności opakowań alternatywnych wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, w tym innych niż tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji, lub dostępności opakowań wielokrotnego użytku.

Obowiązek zapewnienia opakowań alternatywnych obowiązuje od 1 lipca 2024 r.

Opłata za opakowania plastikowe a wpis do BDO

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, którego dotyczą przepisy w zakresie opłat za opakowania jednorazowe z tworzywa sztucznego, powinieneś wykazać ten fakt we wpisie BDO.

W tym celu wypełnić należy dział II tabelę 8 rejestru BDO.

Jeżeli prowadzisz kilka punktów, w których wydawane są jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego, powinieneś wykazać w BDO każde z tych miejsc.

Ewidencja jednorazowych opakowań z tworzywa sztucznego.

Przedsiębiorcy objęci obowiązkami w zakresie pobierania opłaty za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego, są obowiązani do prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w danym roku kalendarzowym.

Przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, prowadzi ewidencję oddzielnie dla poszczególnych jednostek.

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku pobierania opłaty za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego ?

Za niewywiązywanie się z obowiązków związanych z opłatami za jednorazowe opakowania z tworzywa sztucznego grożą przede wszystkim administracyjne kary pieniężnej o znacznej wysokości.

Kto nie pobiera opłaty od użytkownika końcowego nabywającego napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 20 000 zł.

Kto nie zapewnia dostępności opakowań alternatywnych do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 20 000 zł.

Kto nie prowadzi ewidencji podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 20 000 zł.

Co bardzo istotne, ustawodawca wyłączył możliwość stosowania przepisów o odstąpieniu od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w stosunku do ww. kar pieniężnych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie opłat za opakowania z tworzywa sztucznego, skontaktuj się z nami.