usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Kategorie
BDO Bez kategorii Gospodarowanie odpadami

Przekazanie odpadów osobie fizycznej

Przekazanie odpadów osobie fizycznej – ogólne regulacje

Będąc wytwórcą lub innym posiadaczem odpadów możesz przekazać odpady wyłącznie podmiotom, które posiadają uregulowany stan formalnoprawny w tym zakresie.

Istnieje jednak odstępstwo od zasady wyżej przywołanej zasady -przekazanie odpadów osobie fizycznej.

Posiadacz odpadów może przekazać je osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, które nie są przedsiębiorcami, pod warunkiem, że są to określone rodzaje odpadów, które będą wykorzystywane na potrzeby własne i zostaną poddane odzyskowi za pomocą dozwolonych metod, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10.11.2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod odzysku.

Jakie odpady można przekazać osobie fizycznej?

Lista odpadów, które można przekazać osobie fizycznej została wskazana w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10.11.2015 r., w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod odzysku.

Lista zawiera 55 kodów odpadów.

Są to  m.in. odpady o kodzie:

 • 03 01 01 – Odpady kory i korka,
 • 10 01 80 – Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,
 • 15 01 03 – Opakowania z drewna,
 • 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • 20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie.

Odpady, które możesz przekazać osobie fizycznej są to wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne.

Tak więc, aby móc przekazać odpady osobie fizycznej, należy w pierwszej kolejności ustalić czy konkretny kod odpadu został ujęty w ww. rozporządzeniu.

Przekazanie odpadów osobie fizycznej, czyli komu?​

Osobą fizyczną jest każdy człowiek bez względu na jego wiek, płeć czy stan zdrowia fizycznego lub psychicznego.

Przekazanie odpadów osobie fizycznej jest możliwe pod warunkiem, że nie zostaną one wykorzystane na potrzeby prowadzonej przez daną osobę działalności (o ile w ogóle taką prowadzi).

Przyjęte odpady muszą być wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby własne.

Osobą fizyczną jest każdy człowiek bez względu na jego wiek, płeć czy stan zdrowia fizycznego lub psychicznego.

Przekazanie odpadów osobie fizycznej jest możliwe pod warunkiem, że nie zostaną one wykorzystane na potrzeby prowadzonej przez daną osobę działalności (o ile w ogóle taką prowadzi).

Przyjęte odpady muszą być wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby własne.

Czym są potrzeby własne?​

Pojęcie potrzeby własne nie zostało ustawowo zdefiniowane. Wobec powyższego pojęcie to należy rozumieć w sposób ogólnie przyjęty w języku polskim.

Nie można przekazać odpadów osobie, która chce je później wykorzystać do innych celów niż własne tj. np. przyjęcie odpadów z zamiarem późniejszego zbycia w celach zarobkowych.

Przyjęte odpady mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie przez osobę, która przyjęła odpady.

Odpady mogą zostać wykorzystane m.in. do następujących celów:

 • do utwardzania powierzchni, dróg,
 • do wykorzystania jako paliwo,
 • do wykonania napraw i konserwacji,
 • do budowy fundamentów.

Przekazanie odpadów osobie fizycznej – warunki dodatkowe ​

Przekazanie odpadów osobom fizycznym jest możliwe pod pewnymi dodatkowymi warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10.11.2015 r., w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod odzysku.

Rozporządzenie określa dla poszczególnych rodzajów odpadów:

 • warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne,
 • dopuszczalne ilości, które osoba fizyczna może przyjąć i magazynować w ciągu roku,
 • sposób określenia tych ilości dla niektórych odpadów,
 • dopuszczalne metody odzysku,

kierując się właściwościami poszczególnych odpadów oraz możliwością ich bezpiecznego wykorzystania.

Tym samym, aby móc przekazać odpady osobie fizycznej, należy wcześniej ustalić czy odpady zostaną wykorzystane na potrzeby własne w sposób określony w rozporządzeniu oraz ile odpadów może zostać przyjętych przez daną osobę fizyczną.

W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej bez spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu dochodzi do przekazania odpadów osobom nieuprawnionym tj. podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru, wbrew przepisom art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach.

UWAGA

Przekazując odpady osobom fizycznym, podmioty zobligowane do prowadzenia ewidencji odpadów mają obowiązek zamieszczać na kartach przekazania odpadów odpowiednią adnotacje tj. przekazane osobie fizycznej.

Osobą fizyczną jest każdy człowiek bez względu na jego wiek, płeć czy stan zdrowia fizycznego lub psychicznego.

Przekazanie odpadów osobie fizycznej jest możliwe pod warunkiem, że nie zostaną one wykorzystane na potrzeby prowadzonej przez daną osobę działalności (o ile w ogóle taką prowadzi).

Przyjęte odpady muszą być wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby własne.

Osobą fizyczną jest każdy człowiek bez względu na jego wiek, płeć czy stan zdrowia fizycznego lub psychicznego.

Przekazanie odpadów osobie fizycznej jest możliwe pod warunkiem, że nie zostaną one wykorzystane na potrzeby prowadzonej przez daną osobę działalności (o ile w ogóle taką prowadzi).

Przyjęte odpady muszą być wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby własne.

Czym są potrzeby własne?​

Pojęcie potrzeby własne nie zostało ustawowo zdefiniowane. Wobec powyższego pojęcie to należy rozumieć w sposób ogólnie przyjęty w języku polskim.

Nie można przekazać odpadów osobie, która chce je później wykorzystać do innych celów niż własne tj. np. przyjęcie odpadów z zamiarem późniejszego zbycia w celach zarobkowych.

Przyjęte odpady mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie przez osobę, która przyjęła odpady.

Odpady mogą zostać wykorzystane m.in. do następujących celów:

 • do utwardzania powierzchni, dróg,
 • do wykorzystania jako paliwo,
 • do wykonania napraw i konserwacji,
 • do budowy fundamentów.

Przekazanie odpadów osobie fizycznej – warunki dodatkowe ​

Przekazanie odpadów osobom fizycznym jest możliwe pod pewnymi dodatkowymi warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10.11.2015 r., w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod odzysku.

Rozporządzenie określa dla poszczególnych rodzajów odpadów:

 • warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne,
 • dopuszczalne ilości, które osoba fizyczna może przyjąć i magazynować w ciągu roku,
 • sposób określenia tych ilości dla niektórych odpadów,
 • dopuszczalne metody odzysku,

kierując się właściwościami poszczególnych odpadów oraz możliwością ich bezpiecznego wykorzystania.

Tym samym, aby móc przekazać odpady osobie fizycznej, należy wcześniej ustalić czy odpady zostaną wykorzystane na potrzeby własne w sposób określony w rozporządzeniu oraz ile odpadów może zostać przyjętych przez daną osobę fizyczną.

W przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej bez spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu dochodzi do przekazania odpadów osobom nieuprawnionym tj. podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru, wbrew przepisom art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach.

UWAGA

Przekazując odpady osobom fizycznym, podmioty zobligowane do prowadzenia ewidencji odpadów mają obowiązek zamieszczać na kartach przekazania odpadów odpowiednią adnotacje tj. przekazane osobie fizycznej.