usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Kategorie
BDO Bez kategorii Opłata produktowa

Opłata produktowa a dropshipping

Opłata produktowa a dropshipping

Mimo pozornie bezproblemowej obsługi, dropshipping może nieść ze sobą konieczność spełniania różnych obowiązków, jak między innymi wpis w systemie BDO lub opłata produktowa.

Dropshipping jest modelem sprzedaży polegającym na sprzedaży produktów bez konieczności ich fizycznego posiadania. Sprzedawca składa zamówienie u dostawcy dopiero po otrzymaniu zamówienia od klienta. Dostawca z kolei dostarcza produkt bezpośrednio do klienta. W ten sposób sprzedawca nie musi martwić się magazynowaniem i wysyłką produktów.

Spotykane czasem stwierdzenie, że dropshipping nie jest objęty zagadnieniami związanymi z opłata produktową stanowiłoby daleko idące uproszczenie, nie zawsze zgodne z prawdą.

Punktem wyjścia w kontekście niniejszego artykułu jest obowiązek wskazany w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którym wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty do obrotu.

Wprowadzającym produkty w opakowaniach jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

  1.  wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
  2.  pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,
  3. prowadzący:

– jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,

– więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

Wprowadzeniem do obrotu jest natomiast odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji; za wprowadzenie do obrotu uważa się także:

  1. import opakowań,
  2.  import produktów w opakowaniach,
  3. wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań,
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach

– dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

W świetle powyższych definicji to, czy przedsiębiorca działający poprzez dropshipping jest zobowiązany do ponoszenia opłaty produktowej, zależy od treści umowy zawartej z hurtownią.

Opłata produktowa a dropshipping z hurtowni znajdujących się w Polsce

Jeżeli hurtownia, z którą współpracujesz znajduje się na terenie Polski, bardzo prawdopodobne, że nie ma potrzeby ponoszenia opłaty produktowej.

Produkt w opakowaniu można wprowadzić do obrotu tylko raz, dlatego jeżeli hurtownia sprowadziła towar z zagranicy we własnym zakresie lub nabyła go od producenta zlokalizowanego w Polsce, co do zasady obowiązki związane z opłatą produktową powinny być już uregulowane.

W przypadku, jeżeli hurtownia jest jednocześnie producentem produktów, zasadnym wydaje się przyjąć tezę, że ponownie hurtownia ponosi odpowiedzialność za obowiązki wynikające z opłaty produktowej. Okoliczność ta wynika z faktu, że to producent produktów w opakowaniach po raz pierwszy udostępnia je na terytorium kraju, przenosząc własność tego produktu na sprzedawcę, a następnie wysyła towar do klienta.

Jeżeli jednak sprzedawca w umowie z hurtownią zawarł klauzulę, że wraz ze sprzedażą towaru hurtowania pakuje produkty na zlecenie sprzedawcy, za rozliczenie opłaty produktowej odpowiada sprzedawca.

Zgodnie z tezą wyrażaną przez niektórych praktyków prawa ochrony środowiska,  niezależnie od klauzuli zawartej w umowie, sprzedawca odpowiada za rozliczenie opakowań transportowych, w które hurtownia dodatkowo pakuje produkty celem ich wysłania.

Ponadto, jeżeli produkty w opakowaniach opatrzone są znakiem sprzedawcy, za rozliczenie opłaty produktowej odpowiada sprzedawca.

Opłata produktowa a dropshipping z hurtowni znajdujących się za granicą

W przypadku sprowadzania towaru z zagranicy, obowiązki związane z opłatą produktową, co do zasady spoczywają na podmiocie udostępniającym produkty w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju, a więc na sprzedawcy.

Analogicznie do sytuacji związanej z wprowadzeniem produktów w opakowaniach pochodzących z hurtowni krajowych, sprzedawca odpowiada za rozliczenie opakowań transportowych, w które hurtownia dodatkowo pakuje produkty celem ich wysłania.

Istotną różnicą jest jednak odpowiedzialność za opakowania, w które produkty są pierwotnie zapakowane.

Tutaj istotnym wydaje się być zagadnienie własności zakupionego produktu.

Jeżeli bowiem z umowy zawartej z hurtownią wynika, że właścicielem produktu staje się sprzedawca, to on powinien ponosić odpowiedzialność za rozliczenie opakowań wprowadzanych na terytorium kraju wraz z produktami. Wówczas sprzedawca jest podmiotem udostępniający na rynku produkty po raz pierwszy.

Najczęstsze dodatkowe obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach

Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do posiadana prawidłowego wpisu w systemie BDO.

Sprzedawca wprowadzający na terytorium kraju produkty w postaci sprzętu elektrycznego lub elektronicznego jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru BDO. Dodatkowo zapewnienia on poziomy zbierania, odzysku i recyklingu, prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych oraz realizuje sprawozdawczość.

Podmiot wprowadzający na terytorium kraju baterie lub akumulatory, również zamontowane w sprzęcie elektronicznym podlega obowiązkom w zakresie zapewnienia określonych ustawą poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów, a także zarejestrowania się w rejestrze BDO.