usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Kategorie
Gospodarowanie odpadami Przetwarzanie odpadów

Wszystko, co musisz wiedzieć o zezwoleniu na przetwarzanie odpadów

Kiedy wymagane jest zezwolenie na przetwarzanie odpadów ?

W ustawie o odpadach przyjęto zasadę, że działalność polegająca na przetwarzaniu odpadów, co zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach obejmuje:

– procesy odzysku, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk,

– procesy unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające unieszkodliwianie,

wymaga uzyskania zezwolenia będącego decyzją administracyjną wydawaną przez właściwy organ.

Do czego potrzebne jest zezwolenie na przetwarzanie odpadów ?

Uzyskanie zezwolenia jest niezbędnym warunkiem legalnego prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami poprzez ich przetwarzanie, w tym możliwości przyjmowania odpadów.

Informacja o zezwoleniu na przetwarzanie odpadów jest wpisywana do rejestru BDO.

Posiadanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest niezwykle istotne z punktu widzenia osób oraz podmiotów przekazujących odpady kolejnym posiadaczom. Osoby oraz podmioty te są zobowiązane do weryfikacji, czy kolejny posiadacz odpadów posiada zezwolenie w niezbędnym zakresie, ponieważ odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przechodzi na kolejnego posiadacza z chwilą ich przekazania oraz w przypadku, jeżeli ten posiada zezwolenie.

W przypadku przekazania odpadów do osoby lub podmiotu nieuprawnionego, odpowiedzialność ciąży na podmiocie, który odpady przekazał.

Rodzaje zezwoleń na przetwarzanie odpadów.

Zarówno w ustawie o odpadach, jak i w innych ustawach nie przewidziano podziału na rodzaje zezwoleń na przetwarzanie odpadów.

W praktyce można jednak wskazać, że oprócz samego zezwolenia na przetwarzanie odpadów, możliwym jest uzyskanie np.:

zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – wówczas posiadacz odpadów posiada możliwość zebrania odpadów oraz ich dalszego przekazania kolejnemu posiadaczowi. W przypadku posiadania zezwolenia wyłącznie na przetwarzanie odpadów, posiadacz odpadów nie ma możliwości ich dalszego przekazania i musi poddać przetworzeniu odpady przyjęte.

pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zezwolenia na przetwarzanie odpadów – pozwolenie to jest wymagane, np. jeżeli w ramach przetwarzania, wytwarzane są odpady inne niż niebezpieczne o masie 5 000 Mg w ciągu roku lub odpady niebezpieczne o masie 1 Mg w ciągu roku.

Wskazać również należy, że przetwarzanie odpadów znajduje szczególne uregulowanie w innych aktach prawnych, dotyczących gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.

I tak, na przykład, w przypadku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbywa się ono w zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (regulacje zawarte w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.). W przypadku przetwarzania pojazdów wycofanych z eksplantacji, odbywa się ono w stacji demontażu pojazdów (regulacje zawarte w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji).

Jak uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów ?

Nasza oferta

Kto wydaje zezwolenie na przetwarzanie odpadów ?

Organem właściwym do wydania zezwolenia w drodze decyzji jest:

– marszałek województwa:

•            dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

•            dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

•            dla instalacji komunalnych,

•            do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg.

– w pozostałych przypadkach starosta

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów ?

Zawartość wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów określa art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach.

Szczegółowa zawartość wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów:

     1)     numer identyfikacji podatkowej;

     2)     wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania.

     3)     określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku.

     4)     oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów.

     5)     wskazanie informacji dotyczących magazynowania odpadów:

    a)      miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Dla niektórych odpadów wymagania w zakresie magazynowania odpadów lub miejsc magazynowania wynikają z przepisów odrębnych (np. zużyty sprzęt) lub z rozporządzeń wykonawczych do ustawy o odpadach.

Wniosek o wydanie zezwolenia musi być zgodny także z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów;

    b)     maksymalnej masy:

– poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, i

– łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;

    c)      największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

    d)     całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów – także godzinowej mocy przerobowej.

7) wskazanie rodzajów odpadów, które mogą utracić status odpadów, w przypadku, gdy utrata statusu odpadów jest przewidywana, oraz informacje o spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, a ponadto:

a) informacje o spełnieniu szczegółowych warunków utraty statusu odpadów oraz

b) proponowane szczegółowe warunki utraty statusu odpadów,

8) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska.

9) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

10) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem.

11) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona.

12) określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Z dniem 6 września 2019 r. ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła wymóg podawania we wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów dodatkowych informacji dotyczących:

• środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej,

• sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

• dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

(Ten punkt wypełniają tylko ci przedsiębiorcy, którzy będą zajmować się termicznym przetwarzaniem odpadów).

13) informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

14) informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1–4 ustawy o odpadach – w przypadku zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków.

15) proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń.

16) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku przetwarzania odpadów podania takich dodatkowych informacji wymaga art. 48 ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – wnioskodawca we wniosku o wydanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami dla zakładu przetwarzania jest obowiązany podać numer i nazwę grupy sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy, z którego powstaje przetwarzany przez niego zużyty sprzęt.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów ?

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jako należy dołączyć:

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (dalej DUŚ). Wymogu uzyskania DUŚ przed uzyskaniem zezwoleń, nie stosuje się w przypadku, gdy:

a) zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia lub

b) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.

2. Zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu, o których mowa w art. 163, 164 lub 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny. Krąg osób, których dotyczy zaświadczenie o niekaralności, został określony w art. 42 ustawy o odpadach.

3. Oświadczenia:

a)o niekaralności lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących za określone wykroczenia,

b) o niecofnięciu decyzji z zakresu gospodarowania odpadami w ostatnich 10 latach oraz

c) o niewymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej – dotyczy niewymierzenia administracyjnej kary pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, co najmniej trzykrotnie, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.

Zasady składania oświadczeń dołączanych do wniosku oraz krąg osób, których oświadczenia dotyczą określa art. 42 ustawy o odpadach.

4. Dokument potwierdzający wymagany tytuł prawny do nieruchomości.

5. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Załącznik ten jest wymagany, jeżeli dla terenu, którego dotyczy wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

6. Operat przeciwpożarowy i postanowienie uzgadniające.

Obowiązek dołączenia tych załączników do wniosku nie występuje, jeżeli przedmiotem decyzji są wyłącznie odpady niepalne oraz w przypadku zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

7. Dodatkowe dokumenty w przypadku niektórych procesów.

Dodatkowe dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów określa dla zakładu recyklingu statków – art. 102a ust. 1 ustawy o odpadach

Koszty uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się urząd, do którego składany wniosek o wydanie zezwolenia. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wynosi 616 zł.

Kiedy nie jest wymagane zezwolenie na przetwarzanie odpadów ?

Ustawa o odpadach wskazuje, kto jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Są to między innymi:  

  • osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne,
  • podmioty zobowiązane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, które obejmuje przetwarzanie odpadów,
  • podmioty, które posiadają pozwolenie na wytwarzanie odpadów (obejmujące zbieranie lub przetwarzanie odpadów),
  • władający nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości.

Jakie obowiązki nakłada zezwolenie na przetwarzanie odpadów ?

Odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami.

W chwili, kiedy decyzja zezwalająca na przetwarzanie odpadów stanie się ostateczna, koniecznym jest postępowanie z odpadami zgodnie z jej warunkami.

Między innymi chodzi o to, aby:

– przetwarzać wyłącznie odpady oznaczone kodami, które zostały uwzględnione w zezwoleniu,

– przetwarzać odpady zgodnie z technologią opisaną w zezwoleniu,

– wykorzystywać maszyny i urządzenia, które zostały wskazane w zezwoleniu.

– przestrzegać warunków magazynowania odpadów przyjętych do przetwarzania oraz wytwarzanych, wskazanych w zezwoleniu,

– prowadzić proces przetwarzania na nieruchomości, która została objęta zezwoleniem,

– dotrzymywać limitów mas odpadów określonych w zezwoleniu.

Niedotrzymywanie warunków zezwolenia jest zagrożone wysokimi karami pieniężnymi oraz możliwością wstrzymania prowadzonej działalności.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie zasad zezwolenia na przetwarzanie odpadów ?

Kara za nieprzestrzeganie zasad zezwolenia na przetwarzanie odpadów wynosi od 1 000 zł do 1 000 000 zł. W przypadku przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia, twoja działalność może zostać wstrzymana.

Najczęściej zadawane pytania na temat zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Jakie są kary za brak zezwolenia na przetwarzanie odpadów ?

Kara za brak zezwolenia na przetwarzanie odpadów może sięgać nawet 1 000 000 zł. W przypadku przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia, twoja działalność może zostać wstrzymana.

Czy można prowadzić przetwarzanie odpadów bez zezwolenia ?

Przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia jest zabronione oraz zagrożone administracyjną karą pieniężną oraz wstrzymaniem działalności.

Jak długo jest ważne zezwolenie na przetwarzanie odpadów ?

Zezwolenie jest wydawane maksymalnie na 10 lat.