usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Kategorie
BDO Ewidencja odpadów Gospodarowanie odpadami Kontrola WIOŚ Opłata produktowa

Sprawozdanie BDO w 2024 r. – wszystko, co musisz wiedzieć

Sprawozdania w systemie BDO

Każdego roku wielu przedsiębiorców jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania w systemie BDO. W tym artykule dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.

Co to jest BDO ?

Baza Danych Odpadowych (BDO) to system wprowadzony przez polskie prawo, mający na celu usprawnienie monitorowania przepływu odpadów w kraju. Jego głównym zadaniem jest rejestracja oraz kontrola firm i instytucji zajmujących się gospodarką odpadami oraz wprowadzaniem na rynek krajowy określonych produktów.

Czego dotyczy sprawozdanie w BDO ?

Sprawozdanie w BDO dotyczy przede wszystkim zbiorczego udokumentowania sposobu postepowania z odpadami. W sprawozdaniu podmioty gospodarcze są zobowiązane do rejestrowania informacji o rodzajach, ilościach oraz sposobach postępowania z odpadami, co pozwala na efektywniejszą kontrolę i zarządzanie gospodarką odpadową w kraju.

W przypadku przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty, sprawozdanie w BDO dotyczy udokumentowania informacji o ilości i rodzaju wprowadzonych na rynek produktów oraz opakowań, a także wykazania, czy podjęto działania zmierzające do prawidłowego zagospodarowania odpadów powstających z tych produktów bądź opakowań.

Jakie sprawozdanie należy złożyć w BDO ?

W BDO składa się trzy rodzaje sprawozdań:

– sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,

– sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,

– o odebranych odpadach komunalnych.

Kto musi złożyć sprawozdanie w BDO ?

Sprawozdanie BDO o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami składają:

 1. wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
 2. przetwarzający odpady lub zbierający odpady
 3. podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów.

Sprawozdanie BDO o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi składają:

 1. wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania,
 2. wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 3. prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
 4. wprowadzający oleje,
 5. wprowadzający opony,
 6. wprowadzający pojazdy,
 7. wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny bądź autoryzowany przedstawiciel,
 8. wprowadzający baterie lub akumulatory,
 9. prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 10. wprowadzający produkty z tworzywa sztucznego.

Sprawozdanie BDO o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi składają:

 1. odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy z urzędem gminy lub z właścicielem nieruchomości,
 2. prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
 3. zbierający odpady komunalne (w tym także złom).

Do kogo należy złożyć sprawozdanie BDO ?

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami złóż do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi złóż do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

W przypadku sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych sprawozdanie należy złożyć do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jak złożyć sprawozdanie w BDO ?

Aby złożyć sprawozdanie w BDO, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Rejestracja w systemie BDO: Przed złożeniem sprawozdania, każdy podmiot gospodarczy musi być zarejestrowany w systemie BDO.

Przygotowanie danych: Zbierz wszystkie niezbędne informacje wymagane do sprawozdania, takie jak np. rodzaj i ilość wytworzonych, zebranych, przetworzonych, magazynowanych odpadów lub wprowadzonych produktów i opakowań. Dane te powinny być precyzyjne i aktualne.

Wypełnienie formularza sprawozdania: Po zalogowaniu się na swoje konto w systemie BDO, należy wybrać odpowiedni formularz sprawozdania i wypełnić go, wprowadzając wszystkie zgromadzone informacje. Zakres formularzy niezbędny do wypełnienia różni się w zależności od typu działalności.

Weryfikacja danych: Przed złożeniem sprawozdania, dokładnie sprawdź wszystkie wprowadzone informacje pod kątem błędów i nieścisłości. Błędne dane mogą prowadzić do konieczności korygowania sprawozdania.

Złożenie sprawozdania: Po weryfikacji, sprawozdanie jest gotowe do złożenia. Odbywa się to elektronicznie poprzez system BDO. Po zatwierdzeniu, dokument zostaje przesłany do właściwego Marszałka Województwa.

Potwierdzenie złożenia sprawozdania: Po złożeniu sprawozdania, w systemie zostaje wygenerowane potwierdzenie, które warto zachować jako dowód złożenia dokumentów.

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie BDO w 2024 r. ?

Sprawozdanie składa się do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. W przypadku sprawozdania składanego w 2024 r., samo sprawozdanie dotyczy roku 2023 r.  

W przypadku sprawozdania komunalnego, należy je złożyć do 31 stycznia.

Jeśli zakończysz prowadzenie działalności, musisz złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.

Ile kosztuje sprawozdanie BDO ?

Złożenie sprawozdania w BDO nie podlega opłacie. 

Niektórzy przedsiębiorcy podlegają jednak opłacie rejestrowej do systemu BDO, a następnie rocznej za utrzymanie wpisu.

Co grozi za brak sprawozdania BDO ?

Za niezłożenie sprawozdania w systemie BDO, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może nałożyć na ciebie karę grzywny.

W przypadku podmiotów podlegających opłacie produktowej, niezłożenie sprawozdania w BDO oraz nieuiszczenie należnej opłaty wiąże się z naliczeniem odsetek od zaległości oraz brakiem możliwości skorzystania z pomocy de minimis.

W przypadku sprawozdania komunalnego, jeśli złożysz je po terminie lub będzie ono zawierało nierzetelne dane, grożą ci następujące kary:

 • 100 zł za każdy dzień opóźnienia, gdy sprawozdanie zostało przekazane po terminie,
 • od 200 zł do 500 zł, za przekazanie nierzetelnego sprawozdania, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania,
 • od 500 zł do 5000 zł  w przypadku niezastosowania się do wezwania o uzupełnienie lub korektę sprawozdania.