usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Kategorie
Gospodarowanie odpadami

Wszystko, co musisz wiedzieć o zezwoleniu na zbieranie odpadów

Kiedy wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów ?

W ustawie o odpadach przyjęto zasadę, że działalność polegająca na zbieraniu odpadów, co zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach obejmuje gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc
przetwarzania
, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany
charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów
oraz
tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

wymaga uzyskania zezwolenia będącego decyzją administracyjną wydawaną przez właściwy organ.

Do czego potrzebne jest zezwolenie na zbieranie odpadów ?

Uzyskanie zezwolenia jest niezbędnym warunkiem legalnego prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami poprzez ich zbieranie, w tym możliwości przyjmowania odpadów.

Informacja o zezwoleniu na zbieranie odpadów jest wpisywana do rejestru BDO.

Posiadanie zezwolenia na zbieranie odpadów jest niezwykle istotne z punktu widzenia osób oraz podmiotów przekazujących odpady kolejnym posiadaczom. 

Osoby oraz podmioty te są zobowiązane do weryfikacji, czy kolejny posiadacz odpadów posiada zezwolenie w niezbędnym zakresie, ponieważ odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przechodzi na kolejnego posiadacza z chwilą ich przekazania oraz w przypadku, jeżeli ten posiada zezwolenie.

W przypadku przekazania odpadów do osoby lub podmiotu nieuprawnionego, odpowiedzialność ciąży na podmiocie, który odpady przekazał.

Rodzaje zezwoleń na zbieranie odpadów.

Zarówno w ustawie o odpadach, jak i w innych ustawach nie przewidziano podziału na rodzaje zezwoleń na zbieranie odpadów.

W praktyce można jednak wskazać, że oprócz samego zezwolenia na zbieranie odpadów, możliwym jest uzyskanie np.:

zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – wówczas posiadacz odpadów posiada możliwość zebrania odpadów oraz ich dalszego przekazania kolejnemu posiadaczowi. W przypadku posiadania zezwolenia wyłącznie na przetwarzanie odpadów, posiadacz odpadów nie ma możliwości ich dalszego przekazania i musi poddać przetworzeniu odpady przyjęte.

Wskazać również należy, że zbieranie odpadów znajduje szczególne uregulowanie w innych aktach prawnych, dotyczących gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.

Przykładem jest choćby rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów ?

Nasza oferta

Kto wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów ?

Organem właściwym do wydania zezwolenia w drodze decyzji jest:

– marszałek województwa:

•            dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

•            do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg.

– w pozostałych przypadkach starosta.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów ?

Zawartość wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów określa art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Szczegółowa zawartość wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów:

     1)            numer
identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;

2)            wyszczególnienie
rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

3)            oznaczenie
miejsca zbierania odpadów;

4)            wskazanie:

a)            miejsca i
sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

b)           maksymalnej
masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich
rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które
mogą być magazynowane w okresie roku,

c)            największej
masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji,
obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów,
wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub
innego miejsca magazynowania odpadów,

d)           całkowitej
pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub
innego miejsca magazynowania odpadów;

5)            szczegółowy
opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

6)            przedstawienie
możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać
działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem
kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości
posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony
środowiska;

7)            oznaczenie
przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

8)            opis
czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej
zezwoleniem;

9)            opis
czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej
zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była
prowadzona;

9a)         proponowaną
formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a;

10)         informacje
wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów ?

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, jako należy dołączyć:

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (dalej DUŚ). Wymogu uzyskania DUŚ przed uzyskaniem zezwoleń, nie stosuje się w przypadku, gdy:

a) zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia lub

b) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.

2. Zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu, o których mowa w art. 163, 164 lub 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny. Krąg osób, których dotyczy zaświadczenie o niekaralności, został określony w art. 42 ustawy o odpadach.

3. Oświadczenia:

a)o niekaralności lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących za określone wykroczenia,

b) o niecofnięciu decyzji z zakresu gospodarowania odpadami w ostatnich 10 latach oraz

c) o niewymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej – dotyczy niewymierzenia administracyjnej kary pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, co najmniej trzykrotnie, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.

Zasady składania oświadczeń dołączanych do wniosku oraz krąg osób, których oświadczenia dotyczą określa art. 42 ustawy o odpadach.

4. Dokument potwierdzający wymagany tytuł prawny do nieruchomości.

5. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Załącznik ten jest wymagany, jeżeli dla terenu, którego dotyczy wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

6. Operat przeciwpożarowy i postanowienie uzgadniające.

Obowiązek dołączenia tych załączników do wniosku nie występuje, jeżeli przedmiotem decyzji są wyłącznie odpady niepalne oraz w przypadku zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Koszty uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się urząd, do którego składany wniosek o wydanie zezwolenia. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów wynosi 616 zł.

Kiedy nie jest wymagane zezwolenie na zbieranie odpadów ?

Ustawa o odpadach wskazuje, kto jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. Są to między innymi:  

  • osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne,
  • podmioty zobowiązane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, które obejmuje zbieranie odpadów,
  • podmioty, które posiadają pozwolenie na wytwarzanie odpadów (obejmujące zbieranie lub przetwarzanie odpadów),
  • władający nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości.

Jakie obowiązki nakłada zezwolenie na zbieranie odpadów ?

Odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami.

W chwili, kiedy decyzja zezwalająca na zbieranie odpadów stanie się ostateczna, koniecznym jest postępowanie z odpadami zgodnie z jej warunkami.

Między innymi chodzi o to, aby:

– zbierać wyłącznie odpady oznaczone kodami, które zostały uwzględnione w zezwoleniu,

– magazynować odpady zgodnie z technologią opisaną w zezwoleniu,

– wykorzystywać maszyny i urządzenia, które zostały wskazane w zezwoleniu.

– przestrzegać warunków magazynowania odpadów przyjętych do zbierania,

– prowadzić zbieranie na nieruchomości, która została objęta zezwoleniem,

– dotrzymywać limitów mas odpadów określonych w zezwoleniu.

Niedotrzymywanie warunków zezwolenia jest zagrożone wysokimi karami pieniężnymi oraz możliwością wstrzymania prowadzonej działalności.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie zasad zezwolenia na zbieranie odpadów ?

Kara za nieprzestrzeganie zasad zezwolenia na zbieranie odpadów wynosi od 1 000 zł do 1 000 000 zł. 

W przypadku zbierania odpadów bez wymaganego zezwolenia, twoja działalność może zostać wstrzymana.

Najczęściej zadawane pytania na temat zezwolenia na zbieranie odpadów.

Jakie są kary za brak zezwolenia na zbieranie odpadów ?

Kara za brak zezwolenia na zbieranie odpadów może sięgać nawet 1 000 000 zł. W przypadku zbierania odpadów bez wymaganego zezwolenia, twoja działalność może zostać wstrzymana.

Czy można prowadzić zbieranie odpadów bez zezwolenia ?

Zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia jest zabronione oraz zagrożone administracyjną karą pieniężną oraz wstrzymaniem działalności.

Jak długo jest ważne zezwolenie na zbieranie odpadów ?

Zezwolenie na zbieranie odpadów jest wydawane maksymalnie na 10 lat.