usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Kategorie
Pozwolenie na emisję Zgłoszenie instalacji

Zgłoszenie zbiornika na paliwo z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zgłoszenie zbiornika na paliwo z  tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza

Dochowanie wymagań formalnych związanych z zakupem oraz rozpoczęciem używania zbiornika na paliwo to istotne zagadnienia dla firm stawiających na swoją niezależność, stabilność działania, a także redukcję kosztów.

Wstęp

Każdy użytkownik zbiorników na olej napędowy, czy też opałowy, posiada wiedzę, że te, po przekroczeniu pojemności 2500 l, podlegają zgłoszeniu do Urzędu Dozoru Technicznego.  Wiele osób zapomina jednak, że zbiorniki takie, podlegają zgłoszeniu do właściwego miejscowo organu ochrony środowiska, niezależnie od swojej pojemności.

To, że zbiorniki na paliwo wymagają dokonania zgłoszenia wynika z faktu, że w wyniku ich eksploatacji wprowadzane są w sposób zorganizowany substancje do powietrza, objęte poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia.

Zorganizowany sposób emisji zanieczyszczeń do powietrza wynika z faktu wyposażenia zbiornika w środki techniczne – emitory, takie jak np. zawór oddechowy / odpowietrznik.

Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie zagadnień związanych ze zgłoszeniem emisji ze zbiornika na paliwo tego procesu i dostarczenie kompleksowych informacji dla bezproblemowej rejestracji zbiorników na paliwo.

Zgłoszenia zbiornika na paliwo, a przepisy prawa ochrony środowiska

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Zgodnie z pkt 16 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, pozwolenia nie wymagają instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, zbiorniki na paliwo nie zostały bezpośrednio  wskazane, jako instalacje, które zgłoszenia nie wymagają.

W związku z powyższym, zbiornik na paliwo wymaga zgłoszenia z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza, jeżeli nie występują przesłani, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, a więc upraszczając, jeżeli:

 • emisja odbywa się w sposób niezorganizowany (bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych) lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej;
 • żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

Substancje, o których mowa wyżej, to np. węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne czy benzen, które występują  w benzynie, oleju napędowym, czy oleju opałowym.

Krok po Kroku: Zgłoszenie zbiornika na paliwo z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza

Droga przez proces zgłoszenia zbiornika na paliwo może wydawać się zniechęcająca, ale nie warto jej zaniedbywać.

1. Dokumentacja – Zgłoszenie instalacji

Elementy zgłoszenia zostały szczegółowo wymieniu w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którą, zgłoszenie powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

2. Złożenie zgłoszenia– również online

Zgłoszenie składa się do właściwego organu ochrony środowiska, którym będzie najczęściej starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.

W sprawie zgłoszenia instalacji może być również właściwy Marszałek województwa lub Regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W dobie obecnych możliwości oraz stopniowego dostosowywanie przepisów, zgłoszenie instalacji, opatrzone podpisem zaufanym lub kwalifikowanym, może zostać złożone drogą elektroniczną.

Instalację nową lub zmienioną w istotny sposób musisz zgłosić najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia jej eksploatacji.

Jeżeli nie zgłosiłeś instalacji przed rozpoczęciem eksploatacji zbiornika, zgłoś ją jak najszybciej.

Do zgłoszenia instalacji należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Opłatę skarbową  wpłać na konto urzędu, w którym składasz wniosek

3. Procedura sprawdzenia zgłoszenie instalacji 

Organ dokonuje sprawdzenia przekazanego zgłoszenia w terminie 30 dni liczonych od dnia wpływu dokumentów do urzędu.

Jeżeli eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska albo jeżeli instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, organ rozpatrujący sprawę może wnieść sprzeciw.

Od decyzji organu rozpatrującego sprawę możesz wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

4. Eksploatacja instalacji

Do rozpoczęcia eksploatacji zbiornika można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Korzyści z przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska

Jeżeli zbiornik został zgłoszony ze względu na pochodzącą z niego emisję w sposób prawidłowy, jego użytkownik nie jest zagrożony sankcjami administracyjnymi.

Należy pamiętać, że eksploatacja zbiornika na paliwo podlega uwzględnieniu w corocznych sprawozdaniach dotyczących zakresu korzystania ze środowiska.

Niedokonanie zgłoszenia zbiornika lub jego eksploatacja niezgodnie ze zgłoszeniem jest zagrożone wstrzymaniem eksploatacji zbiornika przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Niedokonanie zgłoszenia zbiornika jest także zagrożone karą grzywny.

Najczęściej Zadawane Pytania

1. Czy zgłoszenie zbiornika na paliwo jest obowiązkowe dla wszystkich obiektów przechowujących paliwo?

Nie. Jeżeli emisja ze zbiornika jest wprowadzana w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej lub jeżeli żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu, zbiornik nie podlega zgłoszeniu.

2. Czy zgłoszenie zbiornika na paliwo podlega opłacie ?

Tak, zgłoszenie zbiornika podlega opłacie skarbowej za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

3. Co się stanie, jeśli organ nie przyjmie zgłoszenia?

Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia dotyczącego instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

Od decyzji:

 • w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia,
 • określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji zgłoszonej instalacji, w szczególności warunki i wielkości emisji,

możesz się odwołać w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

4. Czy niezgłoszenie zbiornika podlega karze ?

Tak, niezgłoszenie zbiornika jest zagrożone karą grzywny.

Dodatkowo, organ inspekcji ochrony środowiska może wstrzymać jego eksploatację.

5. Jak często należy odnawiać zgłoszenie zbiornika na paliwo?

Zgłoszenie zbiornika jest dokonywane tylko raz i nie jest ograniczone terminem ważności.

Jeżeli jednak zbiornik zostałby poddany istotnym zmianom, należy ponownie dokonać jego zgłoszenia.