usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Kategorie
KOBIZE Kontrola WIOŚ Opłata środowiskowa Pozwolenie na emisję

Sprawozdanie do KOBIZE w 2024 r.

Sprawozdanie do KOBiZE

Od 2020 r., zgodnie z polskim prawem, podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do raportowania emisji gazów i pyłów do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji (KOBiZE). Ten obowiązek jest istotnym elementem zarządzania środowiskowego i wpływa na obliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

KOBiZE – co to jest ?

KOBiZE to system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, którego głównym zadaniem jest zbieranie i przetwarzanie danych o emisjach. Informacje te służą do prognozowania i bilansowania emisji na poziomie krajowym. System obejmuje dane dotyczące m.in. podmiotów korzystających ze środowiska, miejsc i urządzeń emitujących substancje, a także środków technicznych ograniczających emisje.

Kto musi złożyć sprawozdanie do KOBiZE ?

Każdy podmiot korzystający ze środowiska i powodujący emisje musi sporządzić i wprowadzić do KOBiZE roczny raport.

W przypadku osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami, realizacja tego obowiązku dotyczy eksploatacji:

  • instalacji wymagającej pozwolenia
  • źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego standardy emisyjne są określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia z uwagi na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.

Gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu dotyczy eksploatacji określonej instalacji , za jego realizację odpowiada prowadzący instalację.

Raport do KOBiZE powinien zawierać szczegółowe informacje o emisjach, urządzeniach, instalacjach oraz środkach technicznych stosowanych do ograniczania emisji.

Kiedy należy złożyć sprawozdanie do KOBiZE ?

Termin składania raportu to koniec lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Nadzór i weryfikacja sprawozdań KOBiZE

Nadzór nad systemem KOBiZE sprawuje Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który analizuje złożone raporty. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych, podmiot korzystający ze środowiska może zostać poproszony o wyjaśnienia lub korektę raportu. Dodatkowo, wojewódzki inspektor ochrony środowiska ma prawo weryfikować rzetelność raportów.

Kary za niezłożenie raportu do KOBiZE

Nieprzedłożenie raportu lub przedstawienie nierzetelnych danych może skutkować nałożeniem kary grzywny. Jest to związane z tym, że raporty KOBiZE stanowią podstawę do ustalania wysokości opłat za korzystanie ze środowiska.

Wnioski

Raporty KOBiZE pełnią kluczową rolę w procesie zarządzania środowiskiem, umożliwiając efektywne monitorowanie i kontrolowanie emisji szkodliwych substancji. Prawidłowe ich sporządzanie i składanie jest nie tylko obowiązkiem prawym, ale też ważnym elementem ochrony środowiska i zdrowia publicznego. W 2024 r., podobnie jak w latach poprzednich, podmioty korzystające ze środowiska będą musiały przestrzegać tych regulacji, by uniknąć sankcji i przyczynić się do ochrony środowiska.