usługi ochrona środowiska
SOZOS
Biuro Realizacji Ochrony Środowiska
Kategorie
Decyzja środowiskowa Gospodarowanie odpadami Pozwolenie na emisję Pozwolenie wodnoprawne Przetwarzanie odpadów

Kiedy wymagana jest decyzja środowiskowa

Kiedy wymagana jest decyzja środowiskowa ?

Wprowadzenie

Każde zamierzenie inwestycyjne, infrastrukturalne czy przemysłowe może mieć wpływ na otaczające nas środowisko. Dlatego w Polsce istnieją rygorystyczne przepisy dotyczące uzyskiwania decyzji środowiskowych, które poprzedzają kolejne zgody administracyjne. W tym artykule omówimy, kiedy decyzja środowiskowa jest wymagana, jakie są jej główne cele oraz jakie kroki należy podjąć, aby ją uzyskać. Ponadto, dowiesz się, jakie znaczenie ma konieczność uzyskania decyzji środowiskowej w kontekście ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.

Czym jest decyzja środowiskowa ?

Decyzja środowiskowa wydawana jest dla przedsięwzięcia, co obejmuje nie tylko projekt budowlany, ale również istniejące przedsięwzięcie powiązane technologicznie. 

Celem przeprowadzenia procedury poprzedzającej wydanie decyzji jest ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie warunków, które muszą być spełnione, aby minimalizować ten wpływ.

Dlaczego decyzja środowiskowa jest potrzebna ?

Celem decyzji środowiskowej, której uzyskanie wymagane jest przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia mogącego powodować ingerencję w środowisko, jest określenie warunków, na jakich przedsięwzięcie to może być zrealizowane. 

Oddziaływania te mogą przybierać różne formy np. hałas, emisję zanieczyszczeń gazów lub pyłów, promieniowania, zanieczyszczenia wody lub ingerencji w glebę. Wielkość tych oddziaływań zależy od rozmiarów i charakterystyki danego przedsięwzięcia.

Kiedy jest wymagana decyzja środowiskowa ?

Skala przedsięwzięcia

Wymóg uzyskania decyzji środowiskowej zależy od skali projektu. Duże inwestycje, takie jak budowa autostrady czy elektrowni, zawsze wymagają takiej decyzji.

Rodzaj działalności

Niektóre rodzaje działalności są automatycznie objęte obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowej. Dotyczy to na przykład zakładów chemicznych czy przemysłu wydobywczego.

Lokalizacja

Lokalizacja projektu również ma znaczenie. Jeśli planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, uzyskanie decyzji może okazać się koniecznością.

Dla jakich przedsięwzięć wymagana jest decyzja środowiskowa ?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Rodzaje przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowej zostały określone w rozporządzeniu wydawanym na podstawie delegacji zawartej ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko.

W rozporządzeniu tym wymieniono przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Podział ten ma znaczenie dla wymogów formalnych dotyczących procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja środowiskowa jest wymagana między innymi dla:

 • punktów zbierania odpadów lub złomu,
 • instalacji związanych z przetwarzaniem odpadów,
 • instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
 • instalacji do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych;
 • instalacji do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;
 • instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;
 • instalacji do produkcji wyrobów cukierniczych lub syropów, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;
 • instalacji do uboju zwierząt;
 • instalacji do chowu lub hodowli zwierząt o określonej DJP.

Proces uzyskania decyzji środowiskowej

Wniosek

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o decyzję środowiskową. Wniosek ten powinien zawierać wszystkie załączniki wymienione w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko.

Najważniejszym załącznikiem z punktu widzenia inwestora jest karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Opracowania te opisują planowane przedsięwzięcia, wyznaczając jednocześnie ramy dla jego realizacji.

Ocena oddziaływania

W rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcia dzielą się na takie, które mogą:

 1. zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 2. potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Urząd obowiązkowo przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, urząd do którego złożysz wniosek zdecyduje, czy przeprowadzi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko obejmuje:

 • weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień,
 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Konsultacje społeczne

W niektórych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, aby uwzględnić opinie i obawy mieszkańców.

Wydanie decyzji

Na podstawie zebranych informacji organ administracji publicznej podejmuje decyzję o wydaniu lub odmowie wydania decyzji środowiskowej.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące decyzji środowiskowych

Co nie wymaga decyzji środowiskowej ?

Co do zasady, decyzja środowiskowa nie jest wymagana dla przedsięwzięć, które nie zostały wymienione w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Odstępstwa od wymogu uzyskania decyzji środowiskowej zostały również uwzględnione w samej ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dla przykładu, można wskazać, że nie stosuje się wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, w przypadku gdy:

 1. zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia lub
 2. jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.

Co grozi za brak decyzji środowiskowej ?

Jeżeli właściwy organ stwierdzi naruszenie warunków decyzji środowiskowej (w fazie jej realizacji), może on podjąć wykonanie decyzji w drodze egzekucji administracyjnej.

Jeżeli wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdzi naruszenie decyzji środowiskowej, jako inwestor możesz ponieść administracyjną karę pieniężną.

Wysokość kary zależy od liczby oraz wagi stwierdzonych naruszeń i może wynosić od 500 zł do 1000000 zł.

Ile lat ważna jest decyzja środowiskowa ?

Termin obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, został pośrednio uregulowany przez ustawodawcę. Wskazał on, że złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia (które powinny zostać poprzedzone DUŚ) następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Co najpierw warunki zabudowy czy decyzja środowiskowa ?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kto wydaje decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych ?

Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej będzie  wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na lokalizację przedsięwzięcia.

Organami właściwymi do wydania decyzji środowiskowej mogą być również:

 • właściwy miejscowo RDOŚ,
 • właściwy miejscowo Starosta,
 • GDOŚ.

Kto kontroluje decyzję środowiskowe ?

Najczęściej organem właściwym do kontroli przestrzegania zapisów decyzji środowiskowej będzie wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ).

Wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przysługują również uprawnienia do stosowania sankcji, w przypadku nieprzestrzegania warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Konkluzja

Decyzja środowiskowa jest istotnym elementem procesu planowania i realizacji planów inwestycyjnych. Jej celem jest ochrona środowiska naturalnego i zapewnienie działania zgodnie z obowiązującymi normami. Planując realizację przedsięwzięcia, musisz zadbać o odpowiednie przygotowanie i przestrzeganie wymogów związanych z tą decyzją. Zwróć szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.